Lyckat tillväxtevent tillsammans med CER vid Mittuniversitetet

Lyckat tillväxtevent tillsammans med CER vid Mittuniversitetet

Fredagen 16 september höll Pro&Pro tillsammans med CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer en insight där temat regional attraktion och tillväxt. Under eventet utforskades vad som utgör en vinnande plats och vad man som företag kan göra för att locka till sig kompetens. Eventet inleddes med mingel och frukost för de som deltog fysiskt på Pro&Pros kontor. Valmets Magnus Monsell presenterade sedan erfarenheter, möjligheter och utmaningar relaterade till företagstillväxt medan CER:s Peter Öhman och Johan Lundberg från CERUM – Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet presenterade platsattraktion ur ett akademiskt perspektiv och forskningsrelaterade frågor kring platstillväxt. Eventet mynnade efter presentationerna ut i ett panelsamtal där ovan nämnda samt studenten Oskar Rylander deltog för svara på publikens frågor. Intressanta frågor och genomtänkta svar från panelen fick avsluta eventet modererades med taktfast hand av Pro&Pros managementkonsult Linn Madsen.

Deltagare deltog både fysiskt och på distans. Produktionen av sändningen skötte Slice Mediaproduktion och hela eventet kan ni ta del av här: https://www.youtube.com/watch?v=FGcyzYTle4c    

                                   

 

Pro&Pro Insight – Strategisk employer branding

Pro&Pro Insight – Strategisk employer branding

Så påverkar pandemin din employer brandning strategi

Under 2021 års första Pro&Pro Insight presenterades vår analys av hur pandemin påverkar organisationers Employer branding-strategi och implementeringen av den. Viktiga frågeställningar och strategiska val belystes samt vad som behöver göras för att vara bättre rustad när pandemin är över och vi övergår till ”det nya normala”.

Seminariet genomfördes digitalt med ett 30-tal deltagare från såväl företag som offentliga organisationer.

En organisations allra viktigast tillgång är medarbetarna, men pandemi och ovissheten om framtiden har påverkat allas våra prioriteringar, förväntningar och värderingar. Arbetsgivare ställs nu inför nya strategiska vägval inom områden som ledarskap, företagskultur och talangattraktion. Detta för att komma ut på andra sidan pandemin starkare, mer attraktiv, mer agil, mer innovativ och bättre rustad för framtidens utmaningar och med fortsatt framgång.

Pro&Pro har under februari till mars genomfört en studie på ämnet, dels genom omvärldsanalys och trendspaningar och dels intervjuer med personer i ledande befattningar från företag och organisationer, både nationellt och regionalt. Utifrån detta har en analys genomförts över ett antal viktiga nyckelområden för att skapa en roadmap över hur verksamheter kan hantera de strategiska val som är rätt för just deras företag eller organisation. Det är nu ett unikt tillfälle att positionera, vässa och stärka organisationen.

På seminariet presenterade Annika Follin, Linn Madsen och Helena Axelsson från Pro&Pro studien och delade med sig av kunskap, inspiration och reflektioner i ämnet. Områden som belystes på seminariet innefattade arbetsplatsen, identitet och kultur, medarbetarstrategier samt ledarskap. Till dessa kopplades följande nyckelstrategier:

 • Att hitta rätt balans i flexibilitet och hybridlösningar som möter just er verksamhets, era medarbetares och era kunders behov och förutsättningar
 • Att fokusera på att bibehålla och stärka identitet och kultur i distans- och hybridlösningar.
 • Att våga välja och välja bort och vara tydlig i kommunikationen kring vilka behov ni väljer att tillgodose och inte (och varför)
 • Att ta ett omtag kring er målgrupp, och vilka kompetenser som behövs nu och framåt när verksamhetens och omvärldens förutsättningar ändras
 • Att se till målgruppens ändrade behovsmönster, förväntningar och önskemål och ta fram målgruppsanpassade erbjudanden, med fokus på innehåll och utveckling
 • Att vara tydlig med hur du som arbetsgivare passar in i medarbetarens livspussel
 • Att utveckla ett starkt självledarskap hos medarbetarna och se och stötta de som inte har förutsättningar att självleda
 • Att definiera och utveckla chefens roll framåt, för att säkra empatiska och modiga ledare med rätt egenskaper för att få ihop arbetspusslet och säkra att verksamheten når sina mål

Dessutom presenterades Pro&Pros modell för att effektivt implementera Employer branding-strategi och hur medarbetarstrategier kopplas till verksamhetsstrategier för att nå sina verksamhetsmål.

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse!

Pro&Pro Insight – Datadriven analys och 5G

Pro&Pro Insight – Datadriven analys och 5G

Pro&Pro Insight – Affärs- och verksamhetsnytta med datadriven analys och 5G

Årets tredje Pro&Pro Insight den 27 november fokuserade beskriva de affärs- och verksamhetsnyttor som kan åstadkommas med datadriven analys samt ge en inblick vilka ytterligare fördelar 5G ger. Det digitala seminariet genomfördes tillsammans med Engbergs Transportsystem och Telia Company och med ett 25-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Andreas Carlsson, Försäljningschef & utvecklingsansvarig managerade nätverkstjänster på Telia Sverige, inledde med att presentera vilka fördelar 5G ger. Andreas betonade möjligheten till dedikerade nät samt realtidsegenskaper, ökad överföringshastighet både i uppström och nedström, energieffektivitet samt möjligheter till QoS. Detta gör att 5G kan användas till realtidskrävande tillämpningar. Andreas avslutade med att berätta om ett antal spännande och verkliga case med tillämpningar som självkörande fordon, fjärrstyrning av fordon, avancerade logistiklösningar, verksamhetsstyrningar och smarta sensorer för avancerade mätningar.

Thomas Johansson, VD & Servicechef Engbergs Transportsystem AB, berättade om Engbergs logistikverksamhet vid SCAs massafabrik Östrand. Hela maskinparken är idag uppkopplad, flera simkort i varje maskin och det ger möjligheter till data som t ex bränsleförbrukning per producerat ton, lossningstakt, ton per timme och sträcka, ton per kilometer. Genom att samla in och analysera data finns möjligheter att optimera och effektivisera verksamheten. Framåt ser Thomas behov av att mäta och analysera korta repetitiva sekvenser i körmönster. Som Thomas beskrev det ” Moderna bilar har förarstöd vid fickparkering. Framtidens yrkesfordon kommer att erbjuda förare liknande hjälpmedel i det dagliga arbetet.”

Tommy Ytterström, Pro&Pro, berättade om det case som Pro&Pro och Engbergs har genomfört. Caset fokuserar på att mäta och analysera lossning av virkestravar på timmerbilar. Genom en kort och fokuserad arbetsinsats och med hjälp av dataanalys kunde förslag med tydlig kostnadsbesparing tas fram. Tommy betonade att caset visade att dataanalys inte kräver stora resurser och är möjligt också att användas av mindre och medelstora företag för att hitta affärs- och verksamhetsnytta.

Slutligen berättade Tommy att för Pro&Pro innebär användning av dataanalys en möjlighet att tydligt och snabbt kunna hjälpa företag och organisationer att hitta business case för förändringar i affär och verksamhet och kunna rådgiva företag ta rätt beslut för affärs- och verksamhetsutveckling. Pro&Pro har också genom sin gedigna erfarenhet från telekom och redan kundcase med 5G möjlighet att även stödja företag och organisationer i sina tankar kring nyttjande av 5G i sin verksamhet.

Seminariet avslutades med dialog och frågor samt med följande summering:

 • Mycket går att göra nu, 5G ger fler möjligheter!
 • Affärs- och verksamhetsutveckling med dataanalys:
  • Mindre av traditionella förstudier och utredningar
  • Starta där du har eller kan samla data
  • Möjliggör små steg
  • Snabbt till resultat
  • Går att göra med små investeringar
  • Möjlighet att iterera fram
  • Ger agilt angreppssätt
  • Med rätt analyskompetens enkelt
  • Ger tydliga beslutsunderlag
  • Möjligt för små och medelstora företag

Vi tackar alla deltagare på seminariet för ert bidrag och intresse samt ett speciellt tack till Andreas från Telia Company och Thomas från Engbergs Transportsystem AB för samarbetet och inspirerande föredrag.

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Årets andra Pro&Pro Insight fokuserade på en presentation av vår analys av framtidens projektledning på temat – Behövs projektledaren i den agila organisationen?  Denna gång genomförde vi seminariet digitalt med ett 30-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Omvärlden förändras allt snabbare vilket ställer stora krav på att företaget eller organisationen snabbt kan anpassa sig efter marknaden. Många organisationer inför ett agilt arbetssätt vilket förändrar projektledarens roll och arbetet i hela organisationen. Med detta som utgångspunkt har vi studerat hur det agila arbetssättet påverkar tjänsteutveckling och framtidens projektledning. Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med ett trettiotal personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har samtalat med så väl privata som offentliga personer i ledande befattningar för tjänste- och produktutveckling såsom linjechefer, sponsorer, produktchefer, styrgruppsdeltagare, projektledare och portföljansvariga.

På seminariet presenterade Markus Marklund och Mikael Augustsson från Pro&Pro studien och sina erfarenheter från traditionell och agil utveckling för komplexa utvecklingsprojekt. Områden som belystes på seminariet innefattade:

 • Arbetssätt och styrning av produkt- och tjänsteutveckling i agila organisationer.
 • Skillnader mellan traditionell och agil projektledning
 • Projektledarens roll i den agila organisationen
 • Framtida kompetensbehov för att leda utvecklingsprojekt
 • Framgångsfaktorer för lyckade projekt och satsningar

Avslutningsvis reflekterades och samtalades om deltagarnas erfarenheter och tankar kring traditionellt och agilt arbetssätt.

Och vad blev slutsatsen om projektledaren behövs i den agila organisationen?

 • 72 % tror att projektledaren behövs även i framtiden. 16 % tror kanske det och 12% tror inte det
 • De allra flesta tror att projektledarens kompetens behövs men att rollens ansvar kan förändras
 • Många tror att traditionell projektmetodik med projektledare behövs för stora eller komplexa projekt för att kunna få ihop helheten

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse.

Pro&Pro Insight – Framtidens ledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens ledarskap

Med en omvärld som förändras allt snabbare och med nya generationer av medarbetare som möter arbetsmarknaden ställs organisationer och dess ledare inför nya och stora utmaningar.
Årets tredje Insight handlade om ledarskap och hur det påverkas av samtid och framtid. Måns Fahlander, managementkonsult inom ledarskap vid Pro&Pro, presenterade den 29 november inför ett mycket välbesökt frukostseminarium med ett 40-tal deltagare sin analys inom området framtidens ledarskap.
I analysen har ingått artikelstudier, framförallt i det förberedande arbetet, men analysens huvudfokus har legat på intervjuer med 30 personer i regionen:

 • Chefer i alla nivåer
 • HR
 • Ledarskapstränare
 • Jämn fördelning män och kvinnor och offentlig/privat
 • Majoritet i åldern 40 – 60 år

En intressant slutsats är att studien inte visade på några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna avseende synen på ledarskap. Det skulle i så fall peka på att ledarskap i något avseende är generellt. Det förstärkes under intervjuerna då mer eller mindre samtliga förde fram en gemensam syn på ett grundläggande ledarskap. Även om det var intressant låg fokus på att försöka förstå vad det är i samtiden som påverkar ledarskapet, vilket gjorde att analysens fortsatta arbete fokuserade på det som påverkas av samtid och framtid.

Utifrån intervjuer och artiklar utkristalliserades fyra områden av vikt för det framtida ledarskapet. Dessa områden påverkar enligt studien ledarskapet och är viktiga för ledare att förhålla sig till för att fortsätta vara framgångsrik i sitt ledarskap, och i förlängningen, leverera resultat i sin verksamhet. De fyra områdena är digitalisering, unga människor, kompetensförsörjning och strategisk balans. Inom respektive område gick Måns igenom viktiga insikter och rekommendationer.

I slutet av seminariet hölls intensiva och engagerade samtal vid borden kring de identifierade områdena för framtidens ledarskap, samtal som berikade och fördjupade och där många kloka reflektioner och inspel kom fram.

Måns sammanfattade sin analys och föredrag med budskapet:

 • Arbeta systematiskt
 • Visa tillit
 • Fokusera på hållbarhet

Avslutningsvis beskrev han det framtida ledarskapet med orden ”det hållbara ledarskapet”.

Vi tackar alla gäster för att ni bidrog till att göra Insight eventet trevligt och inspirerande!

Pro&Pro Insight – Affärsutveckling baserat på information som råvara

Pro&Pro Insight – Affärsutveckling baserat på information som råvara

Idag satsas stora resurser på forskning och innovationsarbete, både genom politiska initiativ och internt inom organisationer. Bara inom EU finns över 1 miljon försäljare som använder digitala plattformar. Analys visar att informationsdrivna företag har signifikant högre tillväxt än andra företag. För att främja utvecklingen i Sverige har Vinnova ett stort fokus på området, bland annat genom åtta stycken datalabb, varav två i Sundsvallsregionen.

Årets andra Insight handlade om datadriven affärsutveckling. Joacim Marklund och Robert Tjernström, managementkonsulter inom strategi och affärsutveckling vid Pro&Pro, gav på ett välbesökt frukostmöte den 6 september, en utblick i omvärld och drivkrafter samt presenterade ”best practise principer” för affärsutveckling av datadrivna affärsmodeller och GoTo market.

Datadriven utveckling har goda förutsättningar att stödja ett hållbarare samhälle. Ekologiskt genom att använda information för smartare miljölösningar, socialt genom nya välfärdslösningar och ekonomiskt genom utveckling av nya sätt att skapa en förstklassig kundupplevelse, nya affärer och nya affärsmodeller. Dagens snabba teknologiutveckling möjliggör också många nya möjligheter. Utvecklingstakten är mycket hög inom Artificiell Intelligens, Big Data, 5G och Internet of Things samtidigt som många företag och organisationer har stor tillgång på information. Tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant och möjligt att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara och motor där såväl näringsliv som det offentliga inkluderas.

För ett företag och en organisation är det en resa att nå en framgångsrik nivå inom området. Det handlar om perspektiv som validering av och tillgång till data, skapa struktur, analys och insikter, tillgång till kvalificerade analysmetoder och AI samt driva förändring som skapar acceptans och engagemang.

Gästerna fick ta del av de ”best practise” principer för utveckling affärsmodeller samt GoTo market med fokus på digitala plattformar som Pro&Pro tagit fram genom strategiskt analysarbete. Ett fördjupat samtal hölls kring frågeställningar som nätverkseffekter och prissättning. För GoTo market diskuterades hur värdeerbjudandet skall nå utpekad målgrupp och hur konkurrensfördelar ska nås. För digitala plattformar är huvudinriktningen att sänka inträdesbarriärer, nyttja relaterad användarbas och skapa nya incitament.

Avslutningsvis hölls intensiva och engagerade samtal vid borden kring möjligheter i området samt specifika utmaningar och frågeställningar.

Vi tackar alla gäster för att ni bidrog till att göra Insight eventet trevligt och inspirerande!

Pin It on Pinterest