Tjänster

Vi erbjuder dig som kund tjänster inom våra kompetensområden strategi & omvärld, marknad & affär, verksamhet & projekt, organisation & ledarskap, innovationsledning & finansiering och AI & datadriven utveckling.

7

Våra kompetensområden

Strategi & omvärld

För företag som önskar att ta nästa steg i att nå sin fulla potential erbjuder vi stöd inom strategiutformning och strategiimplementation. Kvalificerat strategiarbete skapar konkurrensfördelar och därmed en långsiktigt positiv utveckling av företaget med hög lönsamhet.

Marknad & affär

Utveckling av nya erbjudanden och attrahera nya kunder är en process som måste vara långsiktig men ha förmåga att anpassas vid marknadsförändringar. Vår arbetsprocess skapar effektivitet, långsiktighet och ger förutsättningar för kreativitet i verksamheten.

Verksamhet & projekt

Verksamhetsutveckling syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån ett förändringsbehov. Genom vår erfarenhet, vårt arbetssätt och metodik kan komplicerade verksamhetsutmaningar lösas för att skapa en bättre verksamhet.

Organisation & ledarskap

Ledarskap är centralt för att skapa glada och engagerade medarbetare som gör företaget trivsamt och lönsamt. Vår övertygelse är att framgångsrikt ledarskap ska ta utgångspunkt i vision, position, strategi och affärsplan för att sedan brytas ner till grupp- och individnivå.

Innovationsledning & finansiering

Vi hjälper dig att leda innovationsutvecklingen och säkerställa finansiering för tillväxt för att utveckla din idé eller ditt företag till nästa steg.

AI & datadriven utveckling

Vi hjälper dig att förstå möjligheterna med och praktiskt använda AI och datadriven utveckling för att förbättra verksamheten och utveckla nya datadrivna tjänster.

Våra kundcase

Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens lösningar inom våra kompetensområden. Ta del av några av våra kunders utmaningar, lösningar och resultat. Välj kundcase och filterera efter kompetensområde!

Analys av kundbehov

En svensk industrikoncern stod inför att utveckla en produktstrategi. Vi genomförde en kartläggning och analys av kundbehov, marknadspotential, samt befintlig produktportfölj. Analysen resulterade i ett antal förslag på kompletterande erbjudanden, förbättringsmöjligheter, samt övergripande strategiska inriktningar för bolaget.

Handlingsplan för tillväxt

För ett ledande telekommunikationsföretag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Utveckling av arbetsmiljö

Tillsammans med en kund har vi utvecklat dess arbetsmiljö och välbefinnande. Organisationen var inne i en fas där arbetsmiljön och välbefinnandet behövde förbättras. Tillsammans med kunden gjorde vi en analys av nuläge i form av samtal med alla medarbetare och ledare som sedan kopplades till fokusområden som ledarskap, ledningsgrupp, kommunikation, kompetensutveckling, mål, processer, värderingar och förhållningssätt

Marknadsanalys

Åt en kund inom forskningsområdet genomfördes en marknadsanalys inom energiområdet riktad mot utvecklingen av förnybara energikällor. Syftet med analysen vara att ta fram information som skulle kunna hjälpa till att motivera ny forskning inom energiområdet. Analysen gav en bild av den totala potentialen för de förnybara energikällorna samt inom området för solceller en modell för vilken verkningsgrad som behövs för att en kommersiell produkt skall bli gångbar på marknaden.

Verksamhetsanalys för ökad kundtillströmning

Tillsammans med ett pensionsförsäkringsbolag har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Strategi för ökad samverkan

Tillsammans med ett universitet har vi utvecklat och genomfört en strategi för samverkan mellan universitetet, näringsliv och omgivande kommuner. Vi har genomfört en strategisk studie för att föreslå riktning och aktiviteter för att universitets attraktivitet ska öka, samverkan med näringslivet i omgivande region ska förbättras samt hur universitet ska kunna bidra mer tydligt till respektive kommuns strategiska inriktning. 

Vår insiktsbank

Se våra videos där vi delar med oss om våra insikter inom olika kompetensområden

Pin It on Pinterest