Traineeblogg 3.0

Traineeblogg 3.0

Halvvägs på Traineeprogrammet och julavslutning

Det är nu dags för det tredje inlägget här på min traineebloggen. Sedan starten i augusti så har saker rullat på i väldig fart och det är till och med så att min första semester, någonsin, har passerat. En semester som för min del var rolig och kändes speciell då jag aldrig tidigare haft en semester i och med studier och jobb över sommarloven.

Men nog prat om ledigheter, nu så ska vi fokusera på arbete och vad jag har lärt mig och fått göra sedan senast vi hördes. Traineeprogrammet har rullat på bra med många lektioner och några läxor, jag har fortsatt arbeta på i de olika projekt jag är en del av och jag har avslutat en kurs på Mittuniversitetet i Förändringsledning med inriktning digitalisering och affärsmodeller. Kursen blev för mig ett bra komplement till Traineeprogrammet, då jag tidigare inte stött på affärsmodeller på det sätt som jag fick göra på kursen och för att som managementkonsult kan uppdragen innefatta affärsmodeller av olika slag på olika sätt. Som exempelvis förändring av befintlig alternativt vara med och bygga upp en med ett startup. På Traineeprogrammet så har vi hunnit ta oss igenom några block och är ungefär halvvägs. Förutom affärsmässighet, så har vi nu gått igenom strategi samt affärsutveckling. Under strategiblocket pratade vi om hur tankarna kan gå när val av strategi ska göras samt hur ett genomförande kan till. Affärsutvecklingsblocket är mer omfattande än de två tidigare blocken har varit, vilket beror på den bredd som finns i begreppet affärsutveckling. Delar som utveckling av erbjudande, kundlivscykel och segmentering ligger under detta block och är viktigt i rollen som managementkonsult. Mycket har lärts och mer finns att lära kring arbetslivet som Managementkonsult.

Det här inlägget skrivs i januari 2021 och det innebär det att julen 2020 har passerat. Julen brukar för de flesta företagen innebär någon form av avlutning i form av ett mingel, en julfest, en lunch eller något helt annat. Pandemin har inte gått någon obemärkt och har fått företag att tänka om. Pro&Pro tänkte om och höll en julavslutning digitalt på distans. Genom catering kunde alla få sig en måltid som avnjöts gemensamt via Teams. Inför avslutningen så blev jag ansvarig för att planera och beställa mat. Under själva avslutningen så var jag till stor del ansvarig för underhållningen som digital konferencier samt ledare av två quiz. Det blev ett, något sånär, Coronafritt-quiz, vilket är svårt när hela året påverkats av pandemin, samt ett musik-quiz med finskatoner. Det blev en härlig kväll som bjöd på många skratt, god mat samt ett ypperligt tillfälle för alla på företaget att träffas i ett mer informellt forum för, nästintill, första gången på många månader. Det kändes givande och kul att få träffa alla på företaget i ett annat sammanhang och under en hel kväll.

Ett knappt halvår på Pro&Pro har passerat, mycket har hänt sedan starten och mycket mer kommer att hända vilket känns spännande och givande. Vad det gäller Traineeprogrammet så kommer det fortsätta under våren med de sista delarna av Traineeprogrammet och det kommer ni få höra mer om framledes.

På återseende

Viktor Pettersson

Grön omställning utmanar elmarknaden

Grön omställning utmanar elmarknaden

Elmarknaden står inför stora förändringar när andelen förnyelsebar energi via sol och vind ökar samtidigt som fossila bränslen fasas ut inom transportsektorn. Sammantaget ställs helt nya krav inom hela branschen från systemleverantörer till nätägare, konsumenter och producenter.

På uppdrag av Mittuniversitetets forskningsprojekt DRIVE har Pro&Pro genomfört en omvärldsanalys för att kartlägga de trender och utmaningar som elmarknaden står inför som har koppling till den framstående forskning som DRIVE-projektet vid Mittuniversitetet driver. Forskningsprojektet täcker hela värdekedjan från skördande av energi till användande och lagring där nya innovativa lösningar inom hela värdekedjan för energi tas fram, från att skörda och lagra energi till att ladda och driva framtidens fordon.  Omvärldsanalysen är framtagen för att i första hand stötta forskningen inom miljövänliga superkondensatorer baserade på grafen, lagringskapacitet för litiumjonbatterier och storskaliga tillverkningsprocesser för elektrodmaterial. I omvärldsanalysen pekas de områden ut där forskningen vid Mittuniversitetet kan bidra till de utmaningar som elmarknaden står inför utifrån de trender och alternativa tekniker som finns.

Analysen är genomförd under hösten 2020 och inkluderar en kartläggning av nuläget inom den svenska elmarknaden där de övergripande marknadstrenderna identifierats utifrån statistik och rapporter inom området. I kartläggningen ingår även en överblick över aktörernas roller och utmaningar kopplat till de övergripande trenderna och vilka tekniker och systemlösningar som ses som möjliga för att hantera utmaningarna. Utifrån denna bakgrundsbild har sedan ett antal aktörer (systemleverantörer, elproducenter och nätägare) på svenska marknaden intervjuats.

Energimarknaden genomgår en omvandling mot ökad produktion av förnyelsebar energi där omvandlingen är en tydlig trend som har pågått under flera år och kommer att fortsätta. Tillväxttakten inom förnyelsebar energi är generellt stark även om den just i Sverige begränsas av att nivån på förnyelsebar energi redan är hög. Samtidigt pågår en förändring i konsumtionsmönstret av energi där fossila bränslen fasas ut och ersätts med förnyelsebara detta sker både inom industrin och är speciellt tydlig när det gäller bilindustrin. Den framtida konsumtionen av el kommer att variera mer över dygnet som en följd av ökad andel laddbara fordon.

Analysen visar att elnätsaktörerna har olika utmaningar beroende på elnätets storlek och roll (lokalt eller regionalt nät) samt relation till stamnätet. Det går att fastställa tre tydliga utmaningar för elnätsaktörerna

 • Kapacitetsbrist i stamnätet runt Stockholm, Uppsala, Västerås och Malmö samt för transport av el från norra delarna av Sverige söderut. Elnätsägare i dessa regioner upplever utmaningar med att det är trångt i stamnätet vilket skapar problem för nya etableringar av industrier och ifall konsumenter vill öka sin befintliga produktion. Kapacitetsbristen går att lösa på kort sikt med hjälp av handel med effekt, så kallad effektmarknad/flexibilitetsmarknad men för att hantera problemen på lång sikt krävs en utbyggnad av stamnätet.
 • Effekt- och frekvensproblem till följd av ökad mängd intermittent produktion och konsumtion av el. Ökad mängd energi från solpaneler och vindkraft gör produktionen av el varierande. Samtidigt sker en ökning av mängden laddbara fordon i samhället vilket skapar en varierande konsumtion av el. Detta ställer högre krav på elnätet då svängningarna och effekttopparna blir högre och fler.
 • Minskad stabilitet och robusthet i elnätet. Minskad mängd rotationsenergi i elnätet då kärnkraftverk avvecklas. Den snurrande massan i näten är mindre än förut vilket minskar robustheten i nätet och ökar känsligheten för bortfall. Detta skapar ett behov av frekvensreglering och ger möjlighet att sälja stabilitet som tjänst.

För att hantera detta finns ett antal olika tekniker och metoder inom energilagring där potentialen för dessa sammanfattas nedan kopplat till elmarknadens utmaningar.

Samtliga aktörer inom elmarknaden anser att energilagring i elnätet kan lösa många av utmaningarna men att det finns en del hinder för utbyggnad av energilagring i elnätet där investeringskostnaden är det största hindret. Detta har gjort att det i dag i första hand sker satsningar på batterier av aktörer som gör investeringarna i forskningssyfte för att utforska batteriernas möjligheter både ur ett tillämpningsperspektiv (att batterier kan användas för olika tillämpningar) och hur batterier kan komplettera andra tekniker för lagring där lagringen kan ske under längre perioder.

Sammanfattningsvis ses att trenderna inom elmarknaden är starkt kopplade till grön energi men att dessa samtidigt skapar utmaningar inom effektbalansering och kapacitet. Batterier som tillämpning inom elmarknaden är starkt kopplad till kostnad och lönsamhet, med den största potentialen inom frekvensbalansering. För batterier som energilagring ses följande tre (3) viktiga insikter som de främsta:

 • Livscykelkostnad så kallad Levelized cost of storage är den viktigaste aspekten för tillämpning av batterier på elmarknaden då många tillämpningar inte i första hand kräver hög energitäthet (hög energimängd, låg vikt och låg volym). Här finns en tydlig öppning för batteritekniker där gröna material och livscykelkostnad är viktig.
 • Batterier måste fylla flera funktioner. Aktörerna i analysen är eniga om att batterier är en spännande lösning med potential men för att den ska bli lönsam behöver lösningar med batterier kunna användas för flera olika tillämpningar.
 • Stora svängningar kommer att bli ett problem för elnätsägarna. I nuläget kan elnätet hantera installationer av solcellsparker då nätet över lag har god förmåga att hantera variationer i spänning. Men vid en utbyggnad av solceller kommer nätet få svårt att hantera svängningarna i produktion.

 

Omvärldsanalysen har genomförts av Robert Tjernström och Emil Lindgren. Ta gärna kontakt med Robert eller Emil om du har frågor eller vill ha mer information om den genomförda analysen.

Robert Tjernström
Managementkonsult Pro&Pro
070-594 38 88
Robert.Tjernstrom@proandpro.se

Emil Lindgren
Junior Managementkonsult Pro&Pro
070 – 640 33 34
Emil.Lindgren@proandpro.se

Årets ledare i Sundsvall – Monika Rylander Lundberg

Årets ledare i Sundsvall – Monika Rylander Lundberg

Nu när krutröken har lagt sig efter årets Sundsvall Business Award och Gloria har fått sin hedersplats hemma hos vinnarna skulle vi vilja reflektera lite över vårt pris och vår process för att hitta Årets ledare. Men innan vi dyker in i dagens ämne skulle vi först vilja ge vår eloge till Juniorhandelskammaren och den flexibilitet som man visade för att kunna fullfölja årets gala. Vi, som prisvärd, är både stolta och glada för att få vara en del i ett sådant professionellt arrangemang som både erbjuder flärd och tar ett stort samhällsansvar.  Bra jobbat säger vi från Pro&Pro!

Nu till ämnet för vårt pris, ledarskap, och vår profil, Det hållbara ledarskapet.  Vi har genom hela processen haft vårt sätt att se på ett modernt ledarskap som ledstjärna, vi har efterfrågat ledare som står upp för ett hållbart ledarskap och vi har använt det i urvalsprocessen för att så småningom, efter intervjuer och referenstagning, landa i den ledare som vi anser bäst möter upp våra kriterier på ett modernt och framtidssäkert ledarskap.

Vilka är då dessa kriterier och vart kommer dom ifrån? Förra hösten summerade vi våra egna erfarenheter, våra samtal med kunder och aktuella artiklar för att formulera en tes. Den tesen prövade vi sedan i en undersökning som sedan ledde fram till vår egen beskrivning av ett gott ledarskap, en beskrivning som valde att summera under rubriken:

 • Det hållbara ledarskapet

För oss betyder ett hållbart ledarskap ett ledarskap i tre dimensioner, tre dimensioner som tillsammans med en stor passion för uppdrag och medmänniskor, skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap. De tre dimensionerna är:

Systematik – Förmågan att jobba systematiskt med, och att systematisera, de olika delarna i ett uppdrag gör det oerhört mycket lättare att improvisera när ögonblicket kräver. Dvs har vi spelsystemet på plats kan vi fånga möjligheter i flykten och improvisera för framgång.

Tillit – Vi brukar prata om att man måste släppa kontrollen för att kunna ta kontrollen. Det vi menar är att kompetensen ligger hos människorna i organisationen och det är dom som kommer att lösa vår gemensamma uppgift. Vår viktigaste roll som ledare är att peka ut riktningen, vara uthållig samtidigt som vi hela tiden måste vara beredda att justera, pivotera, vår riktning baserat på ny kunskap om vår omgivning och våra erbjudanden.  Vi behöver alltså visa tillit till medarbetare och process samtidigt som vi behöver vara tydliga i riktning och modiga i vår utvärdering av densamma.

Hållbarhet – Sist men inte minst kommer vår förmåga att jobba med hållbarhet. I vår värld ännu en trio då vi pratar om hållbar arbetsmiljö, hållbar miljö och hållbara resultat.

 • Att säkerställa att människorna i vår organisation mår bra och känner lust och motivation för att genomföra sina uppdrag.
 • Att verka för de globala miljömålen samt att vara en engagerad part i det lokala samhället är både viktigt och självklart.
 • Sist men inte minst så behöver organisationen vara hållbart framgångsrik, oavsett vad man levererar för värde och till vem så har övriga intentioner nästan ingen betydelse om man inte förmår leverera ett värde över tid. Dvs att man finns kvar och mår bra i den arena som man valt att verka inom.

Dessa tre kriterier har vi haft för ögonen när vi har gallrat bland våra kandidater och det känns naturligtvis jätteroligt att vi också kunde presentera en vinnare under den digitala SBA-galan.

Årets ledare i Sundsvall blev Monika Rylander Lundberg med motiveringen:

”Årets Ledare är en förebild och en värdig representant för framtidens ledarskap som med systematik, tillit och hållbarhet leder sin organisation till stora framgångar.

Med stor passion och goda värderingar navigerar årets vinnare genom samtiden mot framtiden.

Orädd och förändringsdriven beskriver årets vinnare, som skapar starka resultat genom att kombinera energi, kundfokus, tydlig strategi, och en förmåga att bygga framgångsrika lag.”

Om ni vill veta mer om våra tre finalister, John, Gina och vår slutsegrare Monika kan ni följa länken här nere.

Dessa kan bli Årets Ledare i Sundsvall 2020

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som bidragit, de som nominerat, de nominerade, vår prispartner Juniorhandelskammaren samt alla som bidrog till en grym och säker gala.

En sak är säker – Vi ses igen nästa år!

Pro&Pro Insight – Datadriven analys och 5G

Pro&Pro Insight – Datadriven analys och 5G

Pro&Pro Insight – Affärs- och verksamhetsnytta med datadriven analys och 5G

Årets tredje Pro&Pro Insight den 27 november fokuserade beskriva de affärs- och verksamhetsnyttor som kan åstadkommas med datadriven analys samt ge en inblick vilka ytterligare fördelar 5G ger. Det digitala seminariet genomfördes tillsammans med Engbergs Transportsystem och Telia Company och med ett 25-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Andreas Carlsson, Försäljningschef & utvecklingsansvarig managerade nätverkstjänster på Telia Sverige, inledde med att presentera vilka fördelar 5G ger. Andreas betonade möjligheten till dedikerade nät samt realtidsegenskaper, ökad överföringshastighet både i uppström och nedström, energieffektivitet samt möjligheter till QoS. Detta gör att 5G kan användas till realtidskrävande tillämpningar. Andreas avslutade med att berätta om ett antal spännande och verkliga case med tillämpningar som självkörande fordon, fjärrstyrning av fordon, avancerade logistiklösningar, verksamhetsstyrningar och smarta sensorer för avancerade mätningar.

Thomas Johansson, VD & Servicechef Engbergs Transportsystem AB, berättade om Engbergs logistikverksamhet vid SCAs massafabrik Östrand. Hela maskinparken är idag uppkopplad, flera simkort i varje maskin och det ger möjligheter till data som t ex bränsleförbrukning per producerat ton, lossningstakt, ton per timme och sträcka, ton per kilometer. Genom att samla in och analysera data finns möjligheter att optimera och effektivisera verksamheten. Framåt ser Thomas behov av att mäta och analysera korta repetitiva sekvenser i körmönster. Som Thomas beskrev det ” Moderna bilar har förarstöd vid fickparkering. Framtidens yrkesfordon kommer att erbjuda förare liknande hjälpmedel i det dagliga arbetet.”

Tommy Ytterström, Pro&Pro, berättade om det case som Pro&Pro och Engbergs har genomfört. Caset fokuserar på att mäta och analysera lossning av virkestravar på timmerbilar. Genom en kort och fokuserad arbetsinsats och med hjälp av dataanalys kunde förslag med tydlig kostnadsbesparing tas fram. Tommy betonade att caset visade att dataanalys inte kräver stora resurser och är möjligt också att användas av mindre och medelstora företag för att hitta affärs- och verksamhetsnytta.

Slutligen berättade Tommy att för Pro&Pro innebär användning av dataanalys en möjlighet att tydligt och snabbt kunna hjälpa företag och organisationer att hitta business case för förändringar i affär och verksamhet och kunna rådgiva företag ta rätt beslut för affärs- och verksamhetsutveckling. Pro&Pro har också genom sin gedigna erfarenhet från telekom och redan kundcase med 5G möjlighet att även stödja företag och organisationer i sina tankar kring nyttjande av 5G i sin verksamhet.

Seminariet avslutades med dialog och frågor samt med följande summering:

 • Mycket går att göra nu, 5G ger fler möjligheter!
 • Affärs- och verksamhetsutveckling med dataanalys:
  • Mindre av traditionella förstudier och utredningar
  • Starta där du har eller kan samla data
  • Möjliggör små steg
  • Snabbt till resultat
  • Går att göra med små investeringar
  • Möjlighet att iterera fram
  • Ger agilt angreppssätt
  • Med rätt analyskompetens enkelt
  • Ger tydliga beslutsunderlag
  • Möjligt för små och medelstora företag

Vi tackar alla deltagare på seminariet för ert bidrag och intresse samt ett speciellt tack till Andreas från Telia Company och Thomas från Engbergs Transportsystem AB för samarbetet och inspirerande föredrag.

Skvadern Pro&Pro Awards 2021

Skvadern Pro&Pro Awards 2021

Nu har startskottet gått för Pro&Pro Awards 2021, vårt årliga gymnasiestipendium i samarbete med Skvaderns gymnasieskola. Stipendiet delas ut till tre elevers gymnasiearbeten från Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3, med bedömningskriterierna ambition, analytisk nivå och skriftlig och muntlig presentation.  Den 19 november värmde vi upp med att hålla en Coronaanpassad innovationsdag tillsammans med eleverna på temat ”Hållbar innovation”. Under fem timmar fick eleverna innovera, strukturera och motivera en lösning på en vald hållbarhetsutmaning. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar, vilket resulterade i såväl teateruppvisningar och app-prototyper som PPT-presentationer och videoinspelningar.

Under dagen fick vi ta del av kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelevers tankar och idéer och fick lyssna till presentationer om:

TalkyWalky – en nytänkande app som både kvinnor och män kan använda som sällskap för att känna sig tryggare när de går ensamma hem på kvällen.
PowetLift Inc – som med en innovativ affärsmodell gör att du tjänar dubbelt när du ”ger järnet på gymmet”, genom att omsätta din energiförbränning till energi i kraftnätet.
STOMP – som med hela ”ledningsgruppen” på plats förklarade fördelarna med dörröppnare med pedaltag, för att dels tillgänglighetsanpassa och dels skydda mot corona.
PowerBeans
– som gav oss lösningen på världssvälten genom nya snabbväxande, lättodlade och energitäta sorters grödor.
Jurassic Parc som vill främja och bevara den biologiska mångfalden genom avancerad genteknik.
Smart Fish Net Group – som tagit fram ett smart fiskenät som på olika sätt hindrar bifångst och samtidigt kan känna av vikten av fångsten så man undviker överfiske.
Water, waste, wellness
– som löser världens vattentillgång genom en vattenreningsstation i IKEA:stil.
HappyVibes –  Ett forum för personer med psykisk ohälsa, ”FoFo”, där man kan söka stöd och hjälp utan att behöva boka tider och vänta.
BioQuip – Ett innovativt och marint nedbrytbart fiskenät som löser utmaningen att ”borttappad” fiskeutrustning idag utgör minst 10% av allt skräp i haven.

Det är tydligt att framtiden ligger i säkra händer!

För oss på Pro&Pro är det viktigt att engagera oss långsiktigt i vår region och ta vara på de fantastiska talanger vi har här. Vi följer dessa elever från gymnasietiden, via universitetet, med mentorskap, internships och examensarbeten, till traineeplatser och anställning hos oss. Vår VD Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte To make people and business successful beskriver vår passion för att se människor lyckas och företag utvecklas. För oss är det självklart att göra vad vi kan för att hjälpa unga och ambitiösa elever att utvecklas och Skvaderns elever är erkänt duktiga. Genom samarbetet får eleverna del av vår erfarenhet, inspiration och kompetens och vi får en riktig energiboost från dem”.

Pin It on Pinterest