Kunder

Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens lösningar. Ta del av våra branscher och några av våra kunders utmaningar, lösningar och resultat.

7

Vi hjälper till att utveckla framtidens företag

För företag och organisationer, eller specifika verksamhetsområden och affärer, som önskar ta nästa steg i att nå sin fulla potential erbjuder vi strategiskt stöd både inom strategiutformning och strategiimplementation. Kvalificerat strategiarbete är stort stöd för att hitta rätt i utvecklingen och för att bli långsiktigt framgångsrik. Det strategiska arbetet kan omfatta hela företaget eller specifika verksamheter som marknad, affärsutveckling, kundutveckling, varumärkesutveckling, ledarskap, Employer Branding, produktledning, R&D eller IT.

”De kunder vi samarbetar med är framförallt stora och medelstora företag och organisationer som vill och vågar utveckla sin verksamhet.”

Tommy Ytterström

VD, Pro&Pro

Våra branscher

Vi vänder oss företag och organisationer som vill och vågar utveckla sin verksamhet. Välkommen att besöka våra branscher och se vad vi kan hjälpa ditt företag med.

Industri

Industrin är inne i en ny era med högt innovationstryck för att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen innebär. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad krävs inte bara att fortsätta effektivisera produktionsprocesserna, utan också att vara bäst på kundanpassning och flexibilitet.

Telekommunikation

Utvecklingen både inom hårdvara, och tjänster går i ett rasande tempo och i takt med att IoT, digitalisering och automatisering driver på så ökar behoven av en tillförlitlig och anpassad kommunikation som både skall klara de ökade databehoven och svara upp mot de prestandamässiga krav som de nya tjänsterna och användningsområdena ställer.

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn har internationellt sett ett väldig stort förtroende hos medborgarna som upplever god offentlig service och verksamhet men står likväl inför framtida utmaningar såsom en åldrande befolkning och ett ökat behov av att integrera nya medborgare. 

Energi

Den medvetenhet och det behov som finns kring hållbara lösningar i samspel med den snabba tekniska utvecklingen inom skörda, lagra och använda energi, gör att energibranschen är mitt uppe i en väldigt snabb och spännande utveckling. 

Bank & försäkring

Den digitala teknologin förändrar i grunden förutsättningarna för bank och försäkringsbranschen och många forskare förutspår att den kommer att ha en ännu större påverkan än den industriella revolutionen. Etablerade aktörer möter nya konkurrenter och spelare som utmanar etablerade strukturer, affärsmodeller och tjänster. 

Forskning & utbildning

Konkurrensen om finansieringsmedel och kompetens blir allt tuffare inom akademin och relaterade organisationer som forskningsinstitut. Den globala utvecklingen och de ökade möjligheterna att ta del av utbildning och forskning i ett internationellt perspektiv driver på konkurrensen. 

Våra kundcase

Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens lösningar inom våra kompetensområden. Ta del av några av våra kunders utmaningar, lösningar och resultat. Välj kundcase och filterera efter bransch!

Analys av kundbehov

En svensk industrikoncern stod inför att utveckla en produktstrategi. Vi genomförde en kartläggning och analys av kundbehov, marknadspotential, samt befintlig produktportfölj. Analysen resulterade i ett antal förslag på kompletterande erbjudanden, förbättringsmöjligheter, samt övergripande strategiska inriktningar för bolaget.

Handlingsplan för tillväxt

För ett ledande telekommunikationsföretag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Utveckling av arbetsmiljö

Tillsammans med en kund har vi utvecklat dess arbetsmiljö och välbefinnande. Organisationen var inne i en fas där arbetsmiljön och välbefinnandet behövde förbättras. Tillsammans med kunden gjorde vi en analys av nuläge i form av samtal med alla medarbetare och ledare som sedan kopplades till fokusområden som ledarskap, ledningsgrupp, kommunikation, kompetensutveckling, mål, processer, värderingar och förhållningssätt

Marknadsanalys

Åt en kund inom forskningsområdet genomfördes en marknadsanalys inom energiområdet riktad mot utvecklingen av förnybara energikällor. Syftet med analysen vara att ta fram information som skulle kunna hjälpa till att motivera ny forskning inom energiområdet. Analysen gav en bild av den totala potentialen för de förnybara energikällorna samt inom området för solceller en modell för vilken verkningsgrad som behövs för att en kommersiell produkt skall bli gångbar på marknaden.

Verksamhetsanalys för ökad kundtillströmning

Tillsammans med ett pensionsförsäkringsbolag har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Strategi för ökad samverkan

Tillsammans med ett universitet har vi utvecklat och genomfört en strategi för samverkan mellan universitetet, näringsliv och omgivande kommuner. Vi har genomfört en strategisk studie för att föreslå riktning och aktiviteter för att universitets attraktivitet ska öka, samverkan med näringslivet i omgivande region ska förbättras samt hur universitet ska kunna bidra mer tydligt till respektive kommuns strategiska inriktning. 

Pin It on Pinterest