Cobra Biologics stärker sina projektledningsförmågor tillsammans med Pro&Pro

Cobra Biologics stärker sina projektledningsförmågor tillsammans med Pro&Pro

Cobra Biologics är en ledande internationell tillverkare av biologiska och farmaceutiska produkter med verksamhet i Sverige (Matfors) och England. Att vara projektledare på Cobra Biologics innebär att arbeta med kundprojekt och interna utvecklingsprojekt i en internationell kontext.

Pro&Pro genomför nu en insats för att stärka Cobra Biologics projektledningsförmågor, genom utbildning och stöd till projektledare och till linjechefer/styrgruppsmedlemmar. Utbildningen ger deltagarna ett gemensamt synsätt på projekt och dess olika faser, praktiska verktyg/mallar samt möjlighet till efterföljande individuellt stöd. Genom utbildningstillfällena hålls givande diskussioner så att teorin diskuteras utifrån de specifika utmaningar som finns i deltagarnas vardag.

Utbildningen innefattar uppstart av projekt, projektplanering (scope och tidsplan), roller& ansvar, intressenthantering, kommunikation, visualisering, grupputveckling, riskhantering, styrgruppsarbete, och förändringsledning. Den är utformad utifrån den globala certifieringsstandarden PMI-PMP (Project Management Professional).

För att råda bot på de vanligaste anledningarna till att projekt misslyckas, så fokuserar vi på:

 • Formulera tydliga projektmål – Tydlig projektdefinition och scopebeskrivning
 • Endast kontrollerade ändringar i projekt – Undvika scope creep
 • Färdigheter och förmågor – Nyckelroller är utbildade i projektledning
 • Genomarbetad projektplan – Realistisk tidsplanering och effektiv kontroll/uppföljning
 • Effektiv kommunikation – Nå rätt personer och involvera de kritiska intressenterna

– Ett mål med insatsen är att stärka projektledarnas roll och självförtroende genom att ge en god teoretisk grund och ett gemensamt arbetssätt, säger Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro, som ansvarar för utbildningarna.

Vill ni veta mer, eller prata hur ni kan utveckla era projektledningsförmågor, kontakta:

Mikael Augustsson, Managementkonsult på Pro&Pro och certifierad projektledare i PMI-PMP.

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Årets andra Pro&Pro Insight fokuserade på en presentation av vår analys av framtidens projektledning på temat – Behövs projektledaren i den agila organisationen?  Denna gång genomförde vi seminariet digitalt med ett 30-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Omvärlden förändras allt snabbare vilket ställer stora krav på att företaget eller organisationen snabbt kan anpassa sig efter marknaden. Många organisationer inför ett agilt arbetssätt vilket förändrar projektledarens roll och arbetet i hela organisationen. Med detta som utgångspunkt har vi studerat hur det agila arbetssättet påverkar tjänsteutveckling och framtidens projektledning. Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med ett trettiotal personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har samtalat med så väl privata som offentliga personer i ledande befattningar för tjänste- och produktutveckling såsom linjechefer, sponsorer, produktchefer, styrgruppsdeltagare, projektledare och portföljansvariga.

På seminariet presenterade Markus Marklund och Mikael Augustsson från Pro&Pro studien och sina erfarenheter från traditionell och agil utveckling för komplexa utvecklingsprojekt. Områden som belystes på seminariet innefattade:

 • Arbetssätt och styrning av produkt- och tjänsteutveckling i agila organisationer.
 • Skillnader mellan traditionell och agil projektledning
 • Projektledarens roll i den agila organisationen
 • Framtida kompetensbehov för att leda utvecklingsprojekt
 • Framgångsfaktorer för lyckade projekt och satsningar

Avslutningsvis reflekterades och samtalades om deltagarnas erfarenheter och tankar kring traditionellt och agilt arbetssätt.

Och vad blev slutsatsen om projektledaren behövs i den agila organisationen?

 • 72 % tror att projektledaren behövs även i framtiden. 16 % tror kanske det och 12% tror inte det
 • De allra flesta tror att projektledarens kompetens behövs men att rollens ansvar kan förändras
 • Många tror att traditionell projektmetodik med projektledare behövs för stora eller komplexa projekt för att kunna få ihop helheten

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse.

VD summerar första halvåret 2020 och blickar framåt

VD summerar första halvåret 2020 och blickar framåt

Vi är i slutet av augusti och andra halvåret 2020 har arbetsmässigt kommit igång. Det har varit en speciell vår och sommar med pandemi i vårt samhälle. I denna tuffa situation hoppas jag trots allt att ni har kunnat njuta av ledighet tillsammans med familj och vänner. Jag tänkte passa på att summera Pro&Pros år så här långt och beskriva hur vi tänker runt vår framtida utveckling.

En innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har under första halvåret året utvecklat nya koncept och erbjudanden vilka har mottagits positivt på marknaden. Bolaget har fortsatt fokuserat på sex prioriterade branscher för att stärka konkurrenskraften i dessa branscher. Vi ser verkligen att vi är på väg mot ambitionen att bli en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner i det strategiska arbetet samt bidra i kritisk affärs- och verksamhetsutveckling.

Fortsatt lönsam tillväxt

2019 var för Pro&Pro ett mycket framgångsrikt år med en signifikant lönsam omsättningsökning. Glädjande har vi fortsatt den resan under första halvåret 2020. Nya kunder har gett oss förtroende att bidra till deras utveckling i form av en innovativ partner. Vi ser att vår uthålliga satsning på ledarskapsområdet nu ger effekt i kunder och omsättning. Inom framtidsanalys och strategi har vi fortsatt vår tillväxt. Detta gör att vi nu har en bra mix i kunder och omsättning fördelat över alla våra kompetensområden strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kontinuerligt och gemensamt framtidsarbete utvecklar Pro&Pro

Vi har förmånen att alla medarbetare har intresse, drivkraft och kompetens i områden som är av vikt för ett företags utveckling. För att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt ser vi vikten av att prioritera strategiskt arbete. Vi satsar vidare att utveckla vårt strukturkapital för att snabba på introduktion och lärande samt utveckla vår genomförandeförmåga. För oss är det självklart med kontinuerlig kompetensutveckling och prioritera utbildning på avancerad nivå och certifieringar, Ett väl utvecklat strukturkapital är en viktig komponent att kunna utvecklas lönsamt på ett trivsamt sätt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Därför vill vi ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa problem. Vi vänder oss till både erfarna samt nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kvalificerat mentorskap, internship och traineeprogram för studenter med höga ambitioner

Vi har under 2020 knutit till oss många spännande studenter från olika universitet. Vi är inne på tredje omgången av vårt eget traineeprogram. Det är glädjande att se utvecklingen hos våra traineer där de genom sin drivkraft i sampel med stora utvecklingsmöjligheter tar ansvarfulla roller i uppdrag. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. I våra universitetssamarbeten har vi utökat samarbetet med Linköping och Umeå.

Blick framåt

Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärsutveckling. Här ser vi stora möjligheter genom samspel av kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, AI och dataanalys, samt ledning och styrning.

Nu när vi har en plattform att stå på regionalt har vi framåt en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer nu under andra halvåret av 2020 att börja se över förutsättningar för en eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?

Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?

Digitalt/Teamsmöte med StyrelseAkademiens partner Nordea och Pro&Pro

Den 2 september är Nordea och Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens digitala event med temat: ”Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?”
Oavsett pandemi eller inte och ett företags storlek och utvecklingsfas krävs att företagets styrelse och ledning har en genomtänkt handlingsplan för lönsam tillväxt. Under eventet kommer Maria Wessén från Nordea tillsammans med Tommy Ytterström Pro&Pro att samtala och inspirera kring ett antal viktiga områden som bör vara med i en handlingsplan för att nå lönsam tillväxt.

Du kommer att få tips kring uppföljning och genomförande av handlingsplanen, för trots allt är det handlingskraft och genomförande som ger resultat. Det ges också möjlighet att för dig som deltagare att utbyta tankar och erfarenheter.

Varmt välkommen att deltaga den 2 september kl 8.30 till 9.30.
Anmäl dig här:
http://www.styrelseakademien.se/vasternorrland/top-news/investerarens-prespektiv/

Internship: 5G och datadrivna möjligheter

Internship: 5G och datadrivna möjligheter

5G och datadrivna möjligheter – för Industri, Operatör och Managementkonsultföretag

Sommarens internship på Pro&Pro har nu nått sitt slut och under förra veckan presenterades resultaten av den empiriska studien, arbetet för Telia samt arbetet kring framtidens managementkonsultföretag. För Telia motsvarade de genomförda arbetet ett underlag för hur de ska positionera sina erbjudanden rätt mot industrisektorn, medan arbetet för Pro&Pro motsvarade en guide gällande vilken roll managementkonsultföretag kan ta i utvecklingen av vertikala lösningar inom industrisektorn. För mer information gällande den empiriska studien, som gick ut på att ta fram optimeringsförslag med hjälp av tekniker som Data Science, Big Data och andra analytiska metoder för att identifiera kostnadsbesparingar, så hänvisas den intresserade läsaren till de förra blogginlägget.

Det som går att påvisa är att vi idag står inför den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, som framförallt utmärker sig genom att maskiner och teknisk utrustning kan kommunicera med varandra och omgivningen med hjälp av molnbaserade tjänster och sensorer. Utöver detta så innefattar begreppet datainsamling och hantering av data. Industri 4.0 beskrivs som revolutionerande datadrivna tjänster som kommer att förändra framtida logistik-, produktions- och arbetsprocesser. Dagens 5G-nät har redan möjliggjort nästa steg i den tekniska utvecklingen framtidens mobila 5G-nät kommer medföra stora fördelar för industrisektorn. Med 5G kommer t IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) och Big Data, bli allt viktigare för att kunna följa teknikutvecklingen. AI, Big Data och den ökade kapaciteten som 5G tillåter kommer möjliggöra analysering och hantering av större datamängder, samtidigt som säkerheten blir bättre, vilket gör fler industritillämpningar tänkbara. Den största fördelen med 5G är att realtidsapplikationer möjliggörs, vilket innebär att AI och virtuell verklighet får en helt annan innebörd. Allt detta kommer bidra till en mer effektiv och flexibel produktionsmiljö. Således måste tillverkningsindustrin anpassa sig efter den fjärde industriella revolutionen för att kunna vara fortsatt ledande på den konkurrensutsatta marknaden.

Resultatet från det genomförda arbetet visar att affärs- och verksamhetsnyttorna för industrimarknaden är många vid implementering av 5G. I samfund med detta har betydelsen av att arbeta med verkliga och konkreta business case uppmärksammats. Gällande en positionering som rådgivare och vägvisare för vad 5G, AI och Big Data kan åstadkomma, är det tydligt att framtidens managementkonsultföretag präglas av en övergång mot Data Science.

Med detta blogginlägget vill jag, Maja Vestin, och Julia Larsson tacka för oss. Det har varit en otroligt givande och inspirerande sommar. Vi vill därför även tacka Pro&Pro för möjligheten!

Maja Vestin
Junior Managementkonsult Pro&Pro

Pin It on Pinterest