Internship: Tiden går fort när man har roligt

Internship: Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt och endast en vecka återstår av uppdragen. Tiden efter semestern har till stor del präglats av programmering för att analysera stora mängder data där målet har varit att optimera ett fordons rörelsemönster och ta fram ett underlag för potentiella kostnadsbesparingar.

En nyckel till framgång för optimerings-projektet har varit att redan från start granska datat och dess parametrar för att sedan kunna synkronisera de olika filtyperna (Excel-, kml-, csv- filer) för att ha ett ”städat data” som grund. För att analysera informationen har programspråket R tillämpats, vilket är en utvecklingsmiljö som huvudsakligen används för statistiska beräkningar och datavisualisering. Främst för artificiell intelligens inom data mining samt numeriska beräkningar. Vidare för att visualisera koordinatdata har Goolge Earth använts.

Trots tidsfristen har arbetet med optimeringen resulterat i starka slutsatser. Vilket även påvisar hur kraftfullt området Data Science är, där det på korttid är möjligt att få insikter i en verksamhet och genom dessa kunna förbättra och optimera verksamheten och där igenom göra enorma besparingar. Med utgångspunkt i 500 parametrar, insamlade med hjälp av sensorer, kunde mönster och trender utläsas, vilket har varit ett värdefullt underlag inför optimeringen.

Genom den inledande analysen var det tydligt att optimera fordonen med avseende på färdväg, hastighet, tid och där igenom bränsleförbrukning, där en minimerad resursförbrukning och en total kostnadsbesparing kunnat påvisas efter optimeringen. Förutom optimeringen har gemensamma standarder strategier tagits fram för fordonens rörelsemönster. Den genomförda studien påvisar att stora kostnadsbesparingar kan göras redan idag, genom att nyttja insamlad data. Vilket framgent genom tekniker som 5G kommer att kunna göras i realtid med en allt större noggrannhet och i allt större omfattning.

Jag talar för både mig, Julia Larsson, och Maja Vestin när jag säger att vi ser fram emot kommande vecka där vi kommer att presentera resultaten av den empiriska studien, arbetet för Telia samt arbetet kring Framtidens Managementkonsultföretag.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Internship: Upplevelser och tankar efter tre veckor

Internship: Upplevelser och tankar efter tre veckor

Tre veckor på sommarens uppdrag har redan passerat och tiden bara springer iväg. En sak både jag, Maja Vestin, och Julia Larsson är överens om är att det är superintressant att få arbeta med framtidsområdet som 5G utgör en del av, samt få analysera utvecklingen. Sedan senaste blogginlägget har vi blivit lite mer pålästa inom ämnet och kommit igång med arbetet. Det vi har gjort hittills är att vi har tagit fram en omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys för att se vilka trender och drivkrafter som finns gällande 5G och den anknytande tekniken, samt eventuella trender i framtiden. Två case-studies har genomförts där ena visar hur långt teknologin har kommit idag, och den andra är riktad mot managementkonsulter och hur dem anpassar sig efter den rådande teknikutvecklingen. Intressant var att se prov på teknikutvecklingens hastighet och hur samhället förändras utefter förutsättningarna. Att företag hela tiden måste vara på tårna och inte får bli för bekväma har även varit tydligt. Under arbetets gång har vi haft möjligheten att genomföra ett flertal intervjuer med bland annat Telia, Ericsson, SCA logistik AB, Logistikparken i Sundsvall och forskare på Mittuniversitetet för att få ta del av branschkunnigas perspektiv, vilket verkligen har varit uppskattat från vår sida. Vidare har en presentation för kollegorna på Pro&Pro genomförts för att få ta del av deras tankar och synpunkter kring ämnet. Vi har även varit ute och samlat in data till den egna empiriska studien, där vi ska realisera några industritillämpningar som blir möjliga med den nya tekniken och kommer bli fokus efter semester. Mycket roliga att få åka ut och möta kunder som omväxling för att hela tiden bli motiverade att göra ett bra jobb jämtemot dem.

I nuläget har vi börjat sammanställa en nyttoanalys som ska leda till en slutgiltig rekommendation gällande Telias möjligheter och eventuella tillvägagångssätt för att intressera industrimarkanden. Utöver detta har en rekommendation till Pro&Pro påbörjats, som ska bygga på framtidens managementkonsultföretag och de tjänster som teknikutvecklingen för med sig. Målet är att innan semestern vara klara med ett första utkast av den slutgiltiga rapporten som vi ska dela med Telia och Pro&Pro då uppdraget slutförts.

Under dessa tre veckor har vi även haft enskilda möten med kollegorna för att få ta del av deras bakgrund och det arbete de utför på Pro&Pro idag, vilket var väldigt inspirerande. Det visade ännu en gång att de finns alla möjligheter inom det här yrket. Sist men inte minst har vi hunnit med Pro&Pro’s årliga sommaravslutning som i år blev till en friluftsdag med roliga aktiviteter, teambuilding och god mat. I och med covid-19 och myndigheternas rekommendationer var det en självklarhet att friluftsdagen skulle anordnades utomhus med anvisningar om att hålla avstånd. Mycket roligt att få lära känna kollegorna under andra former. Vi passade även på att utmana kollegorna i en lek vi lärt oss på Umeå universitet som blev väldigt uppskattad, vilket såklart var roligt! Nedan visas några bilder från friluftsdagen.

Maja Vestin,
Junior Managementkonsult, Pro&Pro AB

 

 

Internship: Tankarna första veckan

Internship: Tankarna första veckan

Första veckan på sommarens uppdrag har redan passerat och jag, Julia Larsson (till vänster på bilden) talar nog för både mig och Maja Vestin, när jag säger att vi redan ser fram emot kommande vecka med alla nya utmaningar vi kommer att ställas inför. Att arbeta med ett framtidsområde som 5G, Big Data och Automation är intressant ur flera aspekter, men framförallt sett till de möjligheter tekniken kan tillföra verksamheter. Att Sverige dessutom ligger bland de högst rankade länderna när det gäller förändringsbenägenhet och innovationskapacitet skapar ytterligare förutsättningar för en skyndsam lansering.

Tidskriften The Economist:s är en av många som benämner data som den nya oljan. Där data är den nya råvaran som driver innovation och förändring av världen, i en hastighet som aldrig tidigare upplevts. Vilket naturligtvis leder till konkurrensfördelar eller -nackdelar för företag. Detta innebär att verksamheter som samlar in, lagrar och använder data för att generera verksamhetsnytta och innovation blir vinnare nu och även i framtiden. Därmed vill vi på Pro&Pro vara med att skapa kunskap kring data och genom dessa insikter, i nästa steg skapa värde för våra kunder.

Nästa generations mobila nät, 5G har även egenskaper som möjliggör realtidöverföring av data, med hög tillförlitlighet och mycket låg fördröjning. Vilket tillsammans med data skapar nya möjligheter för automation och fjärrstyrning av fordon. Fjärrstyrning av maskiner kan motiveras utifrån flera perspektiv, främst effektivitets-, kostnads-, produktivitets-, hållbarhets-, och arbetsmiljöperspektiv.
I samarbete med Telia handlar sommarens uppdrag om att undersöka 5G’s tillämpningar på fordon inom Sveriges industrisektorer, med avseende på affärs- och verksamhetsnytta. Utöver ovannämnda kartläggning kommer även konkreta data analyseras som insamlats under våren via sensorer fastsatta på fordon. Ett optimeringsprogram för analys kommer att framställas och en rekommendation avseende fordonens optimerade färdväg och bränsleförbrukning presenteras.

Vid sommarens slut kommer en liten del av studien att publiceras i en artikel. Hoppas att ni ser fram emot läsningen!

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro AB

Välkommen internship studenter

Välkommen internship studenter

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Internship vid Pro&Pro 2020 för uppdraget att utveckla en hållbar färd för morgondagens fordon inom industrin. Uppdraget genomförs i samarbete med Telia.

Julia Larsson, till vänster på bilden, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi åk 4, inriktningar Industriell statistik och Risk Management, samt är nyexaminerad civilekonom,
Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:
Denna sommar ser jag fram emot att fortsätta utvecklas, tillämpa teori tillsammans med en växande erfarenhet, individuellt och i team med andra, samt skapa nya strategiska affärslösningar. Jag vill göra det svåra begripligt och det komplexa genomförbart och därigenom överträffa kunders- och uppdragsgivares förväntningar.

När jag var liten ville jag bli:
När jag var liten drömde jag om att bli doktor, entreprenör, raketforskare eller äventyrare.

Det här gör jag när jag inte pluggar:
I och med att jag läser två program och arbetar på Nordea, så har jag inte mycket fritid. När tid ges åker jag gärna ut till skärgården eller ut för fjället, jag gillar även att resa. Andra intressen som jag har är aktiemarknaden och litteratur kring personlig utveckling.

Tre ord som beskriver mig:
Resultatinriktad, positiv och strategisk

Maja Vestin, till höger på bilden, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi, inriktning Logistik och optimering, vid Umeå universitet.
Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:Det jag ser fram emot är att kunna tillämpa de teorier och den kunskap jag har fått med mig från mina studier, samt att få en inblick i arbetslivet. Att Pro&Pro även kommer bidra till min fortsatta utveckling är jag helt övertygad om. En intressant, spännande och mycket givande sommar har jag att se fram emot, vilket jag är tacksam över!

När jag var liten ville jag bli:
Jag ville bli allt mellan kassör och doktor. De var nya planer varje vecka!

Det här gör jag när jag inte pluggar:
Under den lilla fritid man har som engagerad student uppskattar jag att vara ute i naturen och röra på mig.

Tre ord som beskriver mig:
Driven, målinriktad och strategisk

Uppdrag – utveckla en hållbar färd för morgondagens fordon inom industrin

Industrin verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och har behov av att kontinuerligt effektivisera verksamheten. Effektiva logistikflöden är centrala för att kunna minska energiåtgång, miljöbelastning och reducera kostnaderna och därmed stärka konkurrenskraften. Nya möjligheter ges bl. a. genom nästa generations mobila nät, 5G, sensorteknik, insamling av data och AI tillämpningar.

För Telia som operatör är 5G en stor möjlighet i industritillämningar. Det är av stort intresse att visa på tillämpningar som ger affärs- och verksamhetsnytta. För Pro&Pro är det av vikt att kunna ta en position som rådgivare och vägvisare av vad 5G, AI och big data kan åstadkomma och ta en roll som guide till industri parter i att skapa vertikala lösningar för affärs- och verksamhetsnytta.

Uppdraget är indelat i tre områden:

  • Via teknologier som exempelvis machine learning & AI, utveckla och komma med smarta lösningar för analys av olika parametrar (närmaste väg, minsta effektförbrukning, etc) av ett fordons rörelsemönster.
  • Kvalificerad omvärldsanalys inom industrifordon och smarta lösningar för mervärden, t ex vart står forskningen samt vilka initiativ i industrin som finns och vilka drivkrafter (nyttor) som de företag som tittar på området hoppas att uppnå.
  • En kvalificerad analys och guide för vilken roll Pro&Pro som managementkonsultföretag kan ta i utveckling av vertikala lösningar (5G, IoT, AI, verksamhetssystem, affär/verksamhet) för industrin.

Om Pro&Pro internship

Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. Vi guidar med kvalificerad coachning, tankar och metodik för uppgiften. Som internship student ges möjlighet till utvecklingssamtal samt vara en del av teamet på Pro&Pro både i vardagen och i spännande aktiviteter. Målsättningen är att studenten ska lära känna oss som personer och företag samt våra framtida ambitioner och våra projekt.

Välkommen Viktor, trainee 2020

Välkommen Viktor, trainee 2020

Vi har nöjet att presentera och välkomna Viktor Pettersson som valts ut till Pro&Pros traineeprogram 2020 – 2021 och som började sin anställning den 8 juni. Viktor är en gotlänning som läst till civilingenjör vid Umeå Universitet, Industriell ekonomi med inriktningen Risk Management. Den examen har kompletterats med master kurser inom Industriell Statistik samt fördjupade kunskaper i Excel. Det är mycket roligt att Viktor, med sin ambition och vilja att utvecklas, har valt att börja hos oss som Trainee, säger VD Tommy Ytterström.

På fritiden gillar Viktor att spela golf, handboll och fotboll samt uppskattar även god mat och att vara med sin sambo samt nära och kära. Viktor är en initiativrik lagspelare med positiv inställning och utåtriktad läggning som drivs av att skapa och främja en trevlig miljö samtidigt som verksamheter på ett hållbart sätt utvecklas och leds i rätt riktning,

Läs mer om Viktor

Läs mer om Traineeprogrammet här.

 

Pin It on Pinterest