Ledningssystem

Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är ledningens verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer. Systemet utgör samtidigt ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga arbete. Vanligtvis enas ledningen om en huvudprocesskarta som används som utgångspunkt för vidare arbete målstyrning och processutveckling.

Vår metodik för processutveckling genom processkartläggning och processförbättring är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet. Genom att tidigt definiera och enas om vilka organisationens huvudprocesser är och hur de bidrar till att realisera organisationens strategi och organisationens kundlöfte ges en tydlig inriktning. Under kartläggningsarbetet blir det tydligt vad som behöver förbättras för att arbetet i processerna ska ske effektivt och generera ett signifikant värde. Som avslutning säkerställs att effekter bibehålls genom att implementera arbetssätt för fortsatt förvaltning och vidareutveckling.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till strategi och varumärkeslöfte, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

För målstyrning använder vi en metodik som utgår från strategi samt affärs- eller verksamhetsplan och där mål skapas i prioriterade perspektiv i ett upplägg som relaterar till ”balanced scorecard”.  Vår metodik innehåller implementering av en process för att sätta mål men också för kontinuerlig uppföljning och analys. Vi integrerar målstyrningen i det operativa ledarskapet och medarbetares utveckling.

 

 

Kundcase

Tillsammans med en statlig myndighet har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest