Följeforskning, lärande utvärdering

Inom ramen för verksamhetsutveckling bedriver vi följeforskning/lärande utvärdering, där vårt fokus ligger på projekt delfinansierade av EUs olika fonder. Lärande utvärdering används främst inom olika projekt, men är även applicerbart på en organisation.

Det är många faktorer som spelar in för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Att det finns en tydlig projektplan och ett tydligt uppdrag, en professionell styrning, engagerade projektdeltagare, rätt ställda förväntningar, tydliga roller och ansvarsfördelning, väl förankrade mål och en genomarbetad plan för hur resultat ska leva vidare och vilka effekter som ska uppnås. Detta tittar vi på och utvärderar i våra följeforskningsuppdrag.

Vi har erfarenhet av utvärdering där vi följer projektet från början till slut och vi intar en granskande, stödjande och objektiv roll. Följeforskning/lärande utvärdering innebär dels att man löpande granskar, utvärderar och samlar in material för analys men minst lika viktigt är att kontinuerligt ge synpunkter och råd för att kunna skapa en lärandemiljö inom projektet, där lärdomar och erfarenheter kan återföras och användas direkt. Följeforskningen ska bidra till kontinuerliga förbättringar och lärande inom projektet och mellan olika projekt under hela projekttiden. Tanken är att man ska ha en erfarenhets- och kunskapsgrundad projekt- och programinitiering, dvs. att nya projekt och program bygger på erhållna erfarenheter och kunskaper. I utvärderingen vill vi besvara frågorna:

  • Vad – vad ska utvärderas, vilka mål, indikatorer etc.
  • Varför – vad är syftet; för vem, behov, beställare
  • Hur – hur ska data samlas in, vilka metoder användas
  • Vem – vem deltar, ansvarar och genomför
  • När – tidplan med hålltider

Sist men inte minst är det följeforskarens uppgift att titta på att genusperspektiv, miljömässiga hållbarhetsmål samt mångfalds- och integrationsperspektiv beaktas och följs upp.

Då utvärderingen sker löpande arbetar vi med delrapporter som sedan mynnar ut i en skriftlig slutrapport.

Vi följer en process där vi granskar och utvärderar projektet utifrån följande parametrar:

Projektlogiken – projektgenomförandet och sambandet mellan projektets aktiviteter och dess mål, projektets måluppfyllelse

Effekter och hållbarhet – hur projektet ska ge avtryck i den lokala och regionala miljön, den samhällsekonomiska kalkylen

Spridning – hur man lär av och sprider projektets resultat, erfarenhets- och kunskapsåterföring

Bland våra utvärderingsmetoder finns:

  • Enkäter, frågeformulär
  • Intervjuer
  • Dokumentanalys
  • Observationer
  • Lärande workshops, analysseminarier

 

Kundcase

Tillsammans med en statlig myndighet har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest