Probloggen

Här delar vi våra tankar, reflektioner och erfarenheter från näringsliv, samhälle och utveckling. Följ Probloggen för att inspireras, få nya perspektiv och tankar på aktuella ämnen.

Traineebloggen #5 – Projektledningsutbildning

I traineeprogrammet har sedan årsskiftet fokuset varit på projektledning. Som nyexaminerad student utan projektledningserfarenhet så har detta område till stor del varit helt nytt. Under mina studier har jag endast haft ett fåtal kurser inom området, men fokuset på de kurserna har varit väldigt övergripande och teoretiska och jag har upplevt att det har varit utan någon form av verklighetsförankring. Projektledningsblocket på traineeprogrammet pågår i några veckor till, men redan nu har min förståelse för projektledning ökat drastiskt.

Vi började med att diskutera projektmodeller och ledningssystem för att få en övergripande förståelse av vad ett projekt är och vilka faser som finns i ett projekt. En viktig lärdom är att majoriteten av osäkerheterna i ett projekt avgörs i planeringsfasen och därmed har den största delen av blocket hanterat planeringsfasen. Inom planeringsfasen har vi diskuterat bland annat:

 • Hantering av stakeholders,
 • Kommunikation,
 • Inköp,
 • Beslutsunderlag,
 • Risk och
 • Kvalité.

En del av traineeprogrammet som jag känner är väldigt givande för min personliga utveckling är de hemläxor som vi får. De tre senaste hemläxorna vi fick var:

 • göra en kommunikationsplan,
 • planera ett business case och
 • göra en riskhanteringsplan.

Hemläxorna har antingen haft en beskriven bakgrund, som när vi skulle planera ett business case för företaget Trygg och olurad AB, eller vara helt fria som när vi skulle göra en riskhanteringsplan för ett eget valt projekt.

Innan det här traineeblocket så hade jag knappt reflekterat över projektledning eller mig som projektledare. Under utbildningen så har mina ögon öppnats för denna möjlighet och jag ser fram emot att börja ta uppdrag inom projektledning.

På torsdag den 15 februari är sista dagen att söka traineeprogrammet på Pro&Pro 2018. För att söka traineeprogrammet så skicka personligt brev, CV samt gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Har ni några frågor så kontakt Tommy Ytterström på 070 673 72 00. För att läsa mer om traineeprogrammet se Pro&Pro – Traineeprogram 2018.

Om syftet är målet, vad är då målet med syftet?

Satt häromdagen och tänkte för mig själv vad det är som gör att saker verkligen händer. Vad är det som får mig att ta nästa steg och fortsätta vilja göra mitt bästa. Det enkla svaret på den frågan är att jag vill nå mina mål för att kunna säga att jag är klar och gärna få lite skön återkoppling från mina kollegor. Men hur vet jag att målet verkligen stödjer det som vi är på arbetet för att utföra, är det verkligen målet som är målet? Tänk om målet som var satt är för enkelt, vad händer då när vi nått våra mål, stannar vi upp och väntar på nästa mål? Tänk om målen hindrar oss från att verkligen ta fram hela vår kapacitet? Tänk om det är så att målen i sig hindrar oss från att prestera det som vi kan?

Kan det helt enkelt vara så att målet får oss att bli för trångsynta när vi möter varandra och våra kunder?

Ett enkelt exempel kan vara att du har försäljningsmål och så möter du en kund där du känner att du egentligen inte är den som är bäst lämpad för att ta hand om den kunden. Hur agerar du då? Ligger fokus på din egen måluppfyllelse eller på kundens bästa? Är det så att målet egentligen får oss att förlora syftet?

Men vad skulle hända om vi inte hade mål och varför skulle vi då gå på jobbet? Det ställer verkligen ett företags/organisations förmåga att förklara sin strategi och sitt syfte på sin spets. Men är inte det vad alla egentligen strävar efter, att verkligen känna att alla i organisationen förstår varför man är där och vet vart man ska? Jag tror att om du vet det så behöver du aldrig tveka i situationen som jag beskriver här ovan, du kommer alltid att sätta kundens bästa först.

Men ska man inte sätta mål då? Världshistorien är full av litteratur som beskriver vikten av mål och hur du sätter mål på bästa sätt. Jag skulle vilja se på det från ett annat håll och säga att det är oerhört viktigt att mäta och följa upp så att du ser att din verksamhet rör sig åt rätt håll, du behöver också kunna ge återkoppling till dina medarbetare så att de vet om de gör ett bra jobb eller inte. Men kräver det mål, eller räcker rörelse, riktning och syfte?

Man kan göra analogin att du är kapten på ett skepp, du har ett syfte med din resa, en karta och en kompass. Du sätter en kurs och påbörjar din resa och kommer snart underfund om att verkligheten gör att den kurs du satte från början inte går att hålla, du behöver anpassa dig efter väder, vind och andra händelser på vägen. Men eftersom du hela tiden vet varför du är på väg kan du fatta kloka beslut på vägen som gör att du kan navigera rätt så att du kan uppfylla syftet med din resa.

För oss på Pro&Pro är syftet att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika, både som personer och i sina verksamheter. Men vi ska också göra det på ett sådant sätt att vi själva utvecklas och mår bra som människor och företag. Det gör det lätt för oss att navigera då vi möter våra utmaningar på vägen. Blir det lite dimmigt så letar vi efter fyren där vi kan känna att den väg vi väljer är rätt utifrån vårt syfte.

Så ett ledarskap som lyckas förmedla företagets strategi och riktning kommer inte att behöva mål, för i de företagen kommer målen att skapa förvirring och i längden göra så att syftet går förlorat. Däremot måste ledarskapet kunna visa på var vi står i förhållande till syftet och vad vi behöver göra för att förverkliga det.

Så låt kartan vara strategin, syftet er riktning och gör kloka mätningar längs vägen för att förstå och anpassa er efter verkligheten.

Vi hörs!

Traineebloggen #4 – Branschanalyser och Pro&Pro Insight

På fredag den 8e februari kommer Pro&Pro för första gången hålla i Pro&Pro Insight, denna gång en temafrukost med en föreläsning om framtidens energi. Jag har blivit utvald att hålla i denna föreläsning tillsammans med VD Tommy Ytterström. Jag är övertygad om att det kommer vara en intressant föreläsning och en början på något stort för Pro&Pro.

Denna Pro&Pro Insights kommer vara baserad på den branschanalysen jag genomförde i höstas inom energibranschen och därför kommer jag i detta inlägg beskriva hur branschanalysen har genomförts.

När vi genomför en branschanalys bygger vi upp dem genom ett flertal mindre analyser som riktar sig mot specifika områden. Vilka analyser som genomförs varierar beroende på vad som bedöms relevant för en bransch, men allmänt följer de strukturen:

Branschdefinitionen är en övergripande analys av vad en bransch består av, såsom produkter, tjänster, aktörer och försörjningskedjor. Branschdefinitionens syfte är att få en övergripande förståelse av vad en bransch består och ligger till grund för resten av branschanalysen.

Omvärldsanalysen undersöker de omvärldsfaktorer som kan påverka branschen som analyseras. På Pro&Pro används vanligtvis analysmodellen PESTEL som beaktar omvärlden utifrån 6 faktorer.

 1. Politiska faktorer
 2. Ekonomiska faktorer
 3. Sociala faktorer
 4. Teknologiska faktorer
 5. Miljöfaktorer (Environmental)
 6. Regulatoriska faktorer (Legal)

Branschstrukturanalysen genomförs för att skapa förståelse av hur branschen är uppbyggd och vilka faktorer som påverkar olika aktörsrollen i branschen. Syftet är att få en förståelse av vilken situation olika aktörer har i branschen. Vi använder modellen Porter’s Five Forces för denna analys. I Porter’s Five Forces delas branschstrukturen upp i fem områden:

 1. Konkurrens mellan dagens aktörer
 2. Leverantörernas förhandlingskraft
 3. Kundernas förhandlingskraft
 4. Inträdeströskel för potentiella etablerare
 5. Tillgång till ersättningsprodukter

Trendanalysen går djupt in på trender som finns inom branschen. Det kan bland annat vara trender som identifierats i omvärldsanalysen. Trendanalysens syfte är att få en förståelse för vad som händer i branschen och hur dessa trender påverkar branschen. En trend är vanligtvis en teknologisk trend som utvecklingen av smarta elnät, men trender kan även vara sociala trender som tillväxt av sociala medier eller regulatoriska trender från exempelvis GDPR. I trendanalysen försöker vi även skilja på säkerheter och osäkerheter. En säkerhet är en trend vars utveckling endast anses följa ett spår, medans en osäkerhet är en trend som kan ha flera spår. I branschanalysen för energibranschen ansågs exempelvis trenden ”tillväxt av förnybara energikällor” vara en säkerhet medans ”blockkedjans roll i energimarknaden” vara en osäkerhet då den trenden kan tå flera olika roller. Ett vanligt verktyg som vi använder i trendanalysen är Gartner’s Hype Curve som identifierar trender i en bransch baserat på faktorerna tid och synlighet.

Den sista analysen är scenarioanalysen. Scenarioanalysen genomförs med olika metoder beroende på vilka trender som identifierats och vilka osäkerheter och säkerheter som har potential att förändra branschen. För energibranschen skapade jag en scenariomatris som är uppbyggd av tre möjliga utvecklingar per osäkerhet med två osäkerheter som grund. Resultatet blir en matris med 9 möjliga scenarion. I branschanalysen för energi användes osäkerheterna ”Framtidens Energiproduktion” och ”Blockkedjan” eftersom vissa scenarion inte ansåg möjliga eller distinkta från andra scenarion resulterade analysen i 7 scenarion för framtidens energilandskap. Varje scenario analyser för att få en förståelse för branschens struktur och utveckling samt vilka affärsmodeller som är lönsamma i varje scenario. Scenarioanalysens syfte är att ge oss en förståelse av utvecklingen av branschen och en möjlighet att ligga steget före.

Vi på Pro&Pro ser väldigt mycket fram emot Pro&Pro Insight och hälsar er alla välkomna! Om ni inte har anmält er ännu, så kan ni anmäla er här:

Pro&Pro Insight – Framtidens Energimarknad

Jag har precis slutfört en marknadsanalys åt en kund som producerar en väldigt spännande produkt med väldigt hög framtidspotential där vi har undersökt affärspotentialer och marknadsstorlekar på flera branscher där produkten kan användas. Det känns fantastiskt att redan halvvägs igenom traineeprogrammet med Pro&Pro ha avslutat två väldigt roliga och utmanande uppdrag!

Om du är en student som avslutar dina studier under 2018 eller nyligen har avslutat dina studier så rekommenderar jag verkligen att söka Traineeprogrammet 2018 på Pro&Pro. Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå.

För att söka traineeprogrammet så skicka personligt brev, CV samt gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Sista ansökningsdagen är 2018-02-15. Har ni några frågor så kontakt Tommy Ytterström på 070 673 72 00.

Vägen till effektiva processer

Hur skapar man effektiva processer som möjliggör att du kan leverera produkter och tjänster snabbare, med mindre resurser och till högre kvalitet?

Grunden är att beskriva och dokumentera verksamhetens väsentliga processer och deras resultat. Det ger dig möjlighet att skapa en bättre förståelse för beroendet mellan processer, bättre användning av resurser och tydligare ansvar. Det möjliggör också att du kan öka kundtillfredsställelsen tack vare att kundkraven uppfylls till högre grad.

Vi på Pro&Pro hjälper ofta våra kunder med att beskriva deras verksamhetsprocesser och leda workshoparbetet för att dokumentera dem. Som en extern part så ställer vi frågor som kanske inte blir ställda annars eftersom arbetssätten är etablerade ”sanningar” som inte alltid ifrågasätts. När det lyfts på stenar och detaljerna kartläggs så uppstår intressanta och utvecklande diskussioner om varför man faktiskt arbetar som man gör. Dessa diskussioner blir ofta ögonöppnare och man får en bättre samsyn hur man ska arbeta och kommunicera med varandra. En extern modelleringsexpert gör också att kartläggningen kan hanteras effektivt och verksamhetens resurser kan läggas på att bidra med kunskap och synpunkter på workshopar.

Framgångsfaktorer vid processkartläggning

 • Dokumentera hur ni faktiskt arbetar idag och inte ett framtida drömscenario; nulägesbilden är en bra grund att arbeta vidare ifrån
 • Fånga upp förbättringsförslag under workshoparna och notera dem. Hantera dem sedan utanför processkartläggningen och behåll fokus under mötet.
 • Dokumentera på en pragmatisk nivå. Processbeskrivningarna ska spegla hur ni arbetar men inte vara för detaljerade så att man tappar överskådligheten
 • Processerna behöver förvaltas och det är bra att ha ett sätt att följa upp dem. Identifiera kvantitativa mått som mäter processens effektivitet i form av tid, kvalitet, och/eller kostnad. Hittar man rätt nyckeltal är det guld värt.
 • Arbeta vidare med förbättringsförslagen och när de är beslutade och införda så kan processkartan uppdateras för att spegla det nya implementerade  arbetssättet.

I Sverige är ca 6 300 bolag certifierade enligt ISO 9001:2008/2015. Den senaste versionen (2015) har en ännu tydligare processinriktning än tidigare och ställer krav på ett processtänk i hela verksamheten. En studie som genomfördes av Kvalitetsmagasinet visar att nästan alla ISO 9001-certifierade företagen upplever att arbetet med ISO 9001 ger bättre ordning och reda i företaget. Men bara 70 % av företagen upplever att mätningar av processernas effektivitet är värdeskapande. Sannolikt beror det på att man inte har lyckats identifiera och mäta rätt nyckeltal som speglar verksamhetens arbete på ett bra sätt.

Vi på Pro&Pro anser att processbeskrivningarna bör användas som ett effektivt förbättringsverktyg. Processkartan ger förutsättningar för en systematisk hantering av planering, införande, kontroller och förbättring (PDCA) av processer och hela ledningssystemet.

2017-12-21 Mikael Augustsson

Traineebloggen #3 – Vad är en managementkonsult?

Traineeprogrammet, som började i september, närmar sig nu tre månader. Under dessa tre månader så har vi utöver våra uppdrag haft lektioner inom

 • Affärsmässighet,
 • Utveckla kundrelationer,
 • Utveckla presentationer,
 • Excel på avancerad nivå,
 • Planera och genomföra möten,
 • Genomföra workshop,
 • Intervjuteknik,
 • Upprätta rapporter och
 • Hålla föredrag.

Traineeprogrammet är uppdelat i fem block och i fredags förra veckan så avslutades det andra blocket. Som ni kan se i listan av våra lektioner så har temat i de första blocken varit arbetsmetodik och verktyg som har gett oss de grunder som behövs för vår framtida utveckling genom traineeprogrammet. Det ska bli väldigt spännande att se vad som väntar när vi påbörjar de kommande blocken som kommer behandla projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och strategi, alltså de erbjudanden som Pro&Pro har.

I fredags hölls den sista lektionen i det andra blocket där vi höll i varsitt föredrag för vår VD Tommy, som både var kritiker, åhörare och facilitator (på Pro&Pro spelar vi på många strängar). 

Uppgiften var att presentera Pro&Pro och våra erbjudanden för en spännande målgrupp. Jag (Daniel) fick uppgiften att presentera Pro&Pro för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar Teknisk design och Industriell ekonomi där det fanns studenter med drömmen att bli managementkonsult i Norrland. För att genomföra detta behövde vi planera, utöver innehåll, vilka hjälpmedel som skulle användas, hur vi ville bli uppfattade och vilken information som åhörarna skulle vara intresserade av. Med högsta betyg klarade vi av uppgiften och kände oss ett steg närmare vårt mål, managementkonsulter.

Den största utmaningen som jag stötte på med denna uppgift var att förklara vad en managementkonsult är, och vad en managementkonsult arbetar med. Det är en frågeställning som är förvånansvärt svår att svara på. Nedan har jag tagit ut tre citat gällande managementkonsulter som jag hittade under arbetet:

”Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar. ”
 Wikipedia

“Management consultants help businesses improve their performance and grow by solving problems and finding new and better ways of doing things. ”
– The Guardian

“Management consultants are experts who are trained to solve complex problems, devise invaluable strategies and improve the financial and operational health of their clients’ organization.”
– Human Resources MBA

Min favorit är det sista citatet, inte bara för att managementkonsulter lyfts upp som experter utan mer för att den beskriver den typ av frågeställningar och utmaningar som managementkonsulter stöter på. Managementkonsulter löser komplexa problem som leder till att kundens organisation kan förbättras, båda strategisk,finansiellt och funktionellt. Managementkonsulter arbetar både långsiktigt och kortsiktigt beroende på vilka utmaningar som kunden har. Denna uppgift har, förutom att ha utvecklat min förmåga att genomföra föredrag och presentationer, hjälp mig besvara frågan ”Vad är en managementkonsult?”.

Under nästa vecka så kommer vi att presentera de branschanalyser som vi har arbetat med de senaste månaderna och det är branschanalyserna som kommer ligga till grund för nästa blogginlägg. Vi kommer att diskutera våra metoder och våra tankar kring resultatet.

Traineebloggen #2 – Uppföljaren!

Tiden flyger fram och efter närmare två månader på Pro&Pros traineeprogram börjar konsultvardagen bli mer och mer verklig. Kombinationen av traineeprogrammet och kunduppdrag har likväl landat i kalendern och nya konstellationer av arbetsdagar, intryck och aktiviteter har inkasserats i traineeportföljen. Innehållet till uppföljarbloggen i sig blev en utmaning då listan av händelser är mer frekvent än våra bloggreleaser, positivt är att vi redan ser en lösning till hur vi ska hantera vårt dilemma, blogga mera!

I detta inlägg tänkte jag berätta lite om våra lärdomar och numera praktiska erfarenheter från facilitator Roberts Tjernströms undervisning i framgångsrika möten och genomförandet av workshops. I traineeprogrammet arbetar vi med både teori och praktiska övningar, då inget är så praktiskt som en god teori om vi ska tro den tysk-amerikanska psykologen Kurt Lewin. För trots pålitliga teorier krävs det också känsla, erfarenhet och lärdomar för att på ett framgångsrikt sätt kunna skapa trivsel, kreativitet, positivism och en atmosfär som i slutändan aktiverar deltagarna att skapa värde tillsammans.

Vi började titta på arbetet som lägger just grunden för genomförandet av framgångsrika möten och workshops, nämligen planeringen. Robert startade med att introducera en agenda av nyckelindikatorer i planeringen. För att lite snyggt göra oss medvetna om vi faktiskt också greppade innehållet fick vi skriva möteskallelser som vi sedan skulle genomföra och då eventuellt genomlida vid en aningen tunn planering. Men trots en gedigen planering kan det givetvis bli fel, det är nog inte bara vår VD Tommy som har fått fel på micken under ett Skypemöte och skapat förtvivlade mötesdeltagare. Tjusningen med både teori och praktik är just de omedelbara lärdomar och erfarenheter vi direkt tar med oss i kunduppdragen som löper parallellt i vår vardag, och fast det inte är första mötet vi genomför så skapar lektionerna en bas för att säkra leveransen av ett lyckat möte.

Workshop som är en mer kreativ mötesform kan vid rätt utförande och med motiverade deltagare skapa både innovativa- och problemorienterade resultat. Med likartat upplägg som för att genomföra möten gick vi igenom teori för att kunna skapa ett kraftfullt körschema, förstå spelregler, värderingsperspektiv, förberedelser och mycket mer. För att knyta ihop säcken och få kunskap fick vi också facilitera varsin workshop. Förutom inspirationen vi fick från varandra med trevliga associationsövningar som kan värma upp hjärnkontoret gav Tommy och Robert många kloka råd för att exempelvis kunna nyttja legitimitet och säkerställa resultatet eller handlingsplanen efter en genomförd workshop.

En avslutande reflektion är att fullborda workshopen i bravur med en summering av resultaten som kan skapa stolthet och belåtenhet hos deltagarna, dig själv och din uppdragsgivare!

Traineebloggen #1 – Premiär!

Hej allesammans! Då var det äntligen dags att göra debut för traineebloggen som vi, Oscar och Daniel, tänkte skriva för er alla som är nyfikna på vad en Junior Managementkonsult kommer ägna sig åt på Pro&Pros traineeprogram. Vi tänkte dela med oss av våra förväntningar, lärdomar och lite reflektioner kring traineeprogrammet, våra konsultuppdrag och övriga arbetsuppgifter som vi tar oss an parallellt under året. Här i debuten tänkte vi starta med en kort presentation av oss själva och varför just vi sitter och skriver traineebloggen idag.

Vem är Oscar?
Mitt namn är Oscar Martinez, jag är född, uppvuxen och bosatt i Sundsvall och närmar mig nu 28 år. Jag har studerat civilingenjör inom industriell ekonomi på Mittuniversitetet med en utbytestermin hos Amsterdam University of Applied Science där jag studerade ICT Management.

Att arbeta som Managementkonsult har intresserat mig sedan starten av studierna. När jag fick möjligheten att skriva mitt examensarbete hos Pro&Pro höjdes nyfikenheten alltmer. I efterhand är jag är väldigt tillfreds att ha fått chansen att under en termin visa vem jag är och samtidigt skapa en egen uppfattning av deras vardag och företagets värderingar, vilket är en av anledningar till att jag är här idag.  Av den anledningen kan jag också varmt rekommendera att söka de examensarbeten som Pro&Pro erbjuder i år, som från mina erfarenheter är en perfekt tillfällighet för alla parter att ta pulsen på varandra.

Tack vare min tid hos Pro&Pro har jag också stora förväntningar, målsättningen är att utveckla min konsultmässighet med professionella metoder och verktyg, höja min lägsta nivå och skapa en stabil grund inom företagets kompetensområden. Första månaden har varit spännande och lärorik, Tommy kickade igång traineelektionerna med ämnet affärsmässighet och Micke har tagit över taktpinnen med lektioner för att utveckla presentationer, och jag konstaterar att det är väldigt användbara kunskaper. Jag har också inlett en omvärldsanalys för industribranschen som på längre sikt ska kunna beskriva troliga framtidsscenarion för tillverkningsindustrin i regionen, en tuff analysuppgift som jag kommer beskriva djupare i kommande blogginlägg. Slutligen tänkte jag också berätta att jag har påbörjat ett kunduppdrag inom SMART-projektet (Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle) som ägs av Mittuniversitet, där jag arbetar med följeforskning.
Vem är Daniel?
Jag heter Daniel Adelander, jag är 24 år gammal och bor utanför Härnösand med min sambo och våra hundar. Jag kommer ursprungligen från Stockholm men flyttade upp under sommaren. Jag har studerat till civilingenjör inom maskinteknik med en master inom industriell ekonomi på KTH mellan 2012 till 2017. På fritiden spenderar jag mina dagar mina dagar med träning, enhjuling och friluftsliv.

Min resa till Sundsvall och Pro&Pro började egentligen redan 2014 när jag träffade min sambo som ursprungligen kommer från Skellefteå som med stark övertalningsförmåga övertalade mig och att flytta till Norrland. Under våren 2017, samtidigt som jag utförde mitt examensarbete, började diskussionerna om var vi skulle bo på allvar. Vi kom överens om Sundsvall för det fina läget, den vackra naturen och de bra arbetsmöjligheterna.

Jag hade som mål att arbeta som managementkonsult och det första företaget jag hittade i Sundsvall var Pro&Pro som hade ett traineeprogram som verkade perfekt för mig! Efter ett antal trevliga intervjuer och en caselösning så blev jag en av de två utvalda. Sedan började resan med att flytta upp! Jag har höga förväntningar om traineeprogrammet, jag förväntar mig att få både en snabbstart in i en intressant och produktiv karriär där jag har goda möjligheter att utvecklas och utmanas. Samtidigt har jag även höga förväntningar på mig själv, där jag ska utvecklas som person och vässa mina styrkor och förbättra mina svagheter.

Nu har jag varit på Pro&Pro i en månad och känslan är väldigt positiv, det är en väldigt trevlig arbetsmiljö och både mitt uppdrag och utbildningen är utmanande och lärorika. Just nu arbetar jag med ett projekt med Mittuniversitetet.

Verkar det intressant? Följ vår resa i kommande inlägg!

 

 

Strategisk, kulturell och kundbaserad affärsutveckling

Hos Pro&Pro genomfördes ett examensarbete under våren 2017 av Veronica Wenner och Oscar Martinez, civilingenjörsstudenter på Mittuniversitet, med rubriken ”Strategisk, kulturell och kundbaserad affärsmodellsutveckling – Bredbandsmarknaden under distruptiv förändring”.

Innovativa strategier och kontinuerlig affärsmodellsutveckling har kommit att bli en nödvändighet för att vinna och försvara konkurrenskraft på den alltmer flexibla och transparanta bredbandsmarknaden. Fiberutbyggnaden på bredbandsmarknaden är idag i högsta grad konkurrensutsatt. Ett starkt kundbehov av snabb anslutning till internet och politiska agendor där bredband setts som en ”rättighet” har medfört högre kundcentrering på en tidigare aktörsstyrd marknad Med syfte att bidra till forskning och kunskapen om beredbandsmarknaden har en analys genomförts där de tre dimensionerna strategi, kundinsyn och kultur utvärderats i samspel med affärsmodellsramverket, Business Model Canvas (BMC).

Att företagen kämpar för sin marknadsposition och nöjda kunder är ingen nyhet, men uppgiften blir alltmer komplicerad då affärsmodellen ifrågasätts och marknadsförhållanden förändras. Vad krävs då för att marknadsaktörer ska utveckla och optimera sina affärsmodeller och strategier för att kunna anpassa sig till marknaden?

Tidigare forskning betonar vikten av att förstå det önskade kundvärdet vid affärsmodellsutveckling, så i samspel med marknadsaktörer analyserades begreppet kundvärde och vad det innebär för företagen.   För att slutligen kunna erbjuda det önskade kundvärdet måste företag ha förutsättningar för att faktiskt kunna leverera det, även fast kundens behov är identifierat är det ingen självklarhet att det går att leverera. Den framtagna analysen tydliggör de tre viktigaste områdena på bredbandsmarknaden för att, genom hela kundresan, vinna kundens hjärta.

 • Nyckelaktiviteter
  • Kommunicera! Var transparanta, undvik onödiga missförstånd genom kontinuerlig informationsdelning internt som externt
  • Finansieringslösningar – Samverkan med bland annat kommuner ger möjlighet till marknadsmässiga priser för anslutning på glesbygden
 • Nyckelresurser
  • Varumärket – Stå för ärlighet och affärsmässighet
  • Medarbetare – Skapa trivsel och engagemang hos medarbetare som vill vara ambassadörer för varumärket och driva företaget framåt
 • Nyckelpartners – Goda representanter för företagets varumärke är en viktig aspekt vid upphandlingstillfälle och som löpande arbete

Medarbetarengagemang är inget som kommer av sig själv, det är ett ständigt arbete med kulturfrågor och värderingar. Vår undersökning visar att företagskulturen är betydelsefull för utvecklingen av affärsmodeller och strategier, företagskulturen och dess värderingar är en grund för möjligheterna företagen har för att utvecklas och göra framgångsrika förändringar.  Det kulturella partnerskapet mellan entreprenörer och företaget kan vara avgörande för kundernas uppfattning. Den trygghet kulturen skapar ska inte underskattas, den tar tid att utveckla, men behöver ständig tillsyn och får inte glömmas bort. Tidigare forskning har inte belyst behovet av kulturstöd vid implementering av nya strategier och utvecklingsarbete med affärsmodeller, vilket vi kan konstatera är högst relevant.

Vår summering av de tre viktigaste sakerna att ta tag i för att få ett erbjudande som ligger i linje med varumärket och en värdeskapande kundresa:

 • Se över vilka de viktigaste kundinteraktionerna är och säkra kundupplevelsen i dessa möten (tex långtidskontraktera entreprenörer)
 • Säkra kvalitén i kundmötet från externa samarbetspartners via nöjdhetsundersökningar
 • Göra en långsiktig kulturutvecklingsplan som inkluderar de viktigaste interna förändringarna som företaget behöver vidta för att vara i linje med varumärket.

”Your culture is your brand”

 
2017-09-15 Veronica Wenner och Oscar Martinez

 

 

 

Scenarioanalys Internet of things

Pro&Pro har gjort en scenarioanalys inom Internet Of Things, IoT, och med fokus på olika uppkopplingsmöjligheter och relaterade aktörsroller. Scenarioanalysen har genomförts av Malin Kullström, Christoffer Norberg och Anna Samstad, Internship juniorkonsulter sommaren 2017 vid Pro&Pro. Intervjuer med nät- och tjänsteoperatörer, teknikleverantörer och forskare vid Mittuniversitetet samt en omvärldsanalys har genomförts som grund för själva scenarioanalysen. Resultatet kan du läsa i artikeln.

Analysen visar att det troliga scenariot är att olicensierade nätteknologier som LoRa och Sigfox kommer att existera parallellt med den IoT access som lanseras inom ramen för 4G, NB-IoT. LoRa, Sigfox och NB-IoT är anpassade till Iot tillämpningar då de kan hantera många uppkopplade enheter och att enheterna kan ha låg effekt, dvs lång batteritid. NB-IoT kan erbjudas från de mobiloperatörer som tillhandahåller 4G nät. De olicensierade näten finns redan i dag på marknaden och NB-IoT beräknas lanseras under 2018. Slutsatsen av samexistens på marknaden kommer från analys i perspektiv som kundnytta, kundrelationer, ekonomi, tekniska egenskaper, marknadsfönster och marknadsförutsättningar. De olicensierade alternativen drivs marknadsmässigt av att aktörer som stadsnätsoperatörer har möjlighet att redan nu kunna ta en position inom IoT. Detta beroende av att det finns teknik på marknaden redan nu, nät och sensorer, till relativt låg kostnad och en enkelhet att bygga. De olicensierade näten är tillräckliga för vissa icke tidskritiska applikationer och som inte bygger på rörliga sensorkällor. Med sin nära relation till kommuner finns möjlighet att snabbt skapa kundnytta för stadsnätsoperatörer.
5G som lanseras om några år kommer att ta IoT marknaden till nästa steg och komplettera dagens teknik. Affärskritiska tillämpningar som kräver både lågeffekt sensorer och hög bandbredd kan erbjudas, något som varken de olicensierade nätverken eller NB-IoT klarar av.

Scenarioanalysen ger tankar för olika aktörsroller

Teknikleverantörer till mobila nät

En teknikleverantör av utrustning och tjänster till 4G nät och därmed NB-IoT får reflektera över samarbeten med teknikleverantörer av olicensierade nät. Detta för att säkra större kundbas och marknad samt också möjligheter att i nästa steg genomföra en transformering tjänst till NB-IoT. Speciellt bör detta ske i samarbete med mobila operatörer då de tillsammans kan säkra marknadsandel för NB-IoT.

Teknikleverantörer till olicensierade teknologier

Nu finns marknadsfönster innan NB-IOT har lanserats och därför är en aktiv marknadsföring och samarbete med stadsnäts – och mobiloperatörer av vikt. Det är centralt att nu snabbt visa på framgång.

Mobila operatörer

Mobiloperatör bör fundera på en strikt strategi baserad på endast NB-IoT teknologi är det mest framgångsrika. Det kan vara bra att erbjuda olicensierade möjligheter nu i början för att säkra kunder och marknadsandel. I nästa steg kan en transformation till NB-IoT ske.

Stadsnätsoperatörer

För statsnätsoperatörer är IoT området en möjlighet till nya affärer. Med stöd av olicensierade nät som add-on i de väl utbyggda fibernäten samt nyttjande av befintlig operation, kundbas och relation med olika parter inom en kommun, finns stora möjligheter till att bli framgångsrik. Utmaningen för en stadsnätsoperatör är om organisationer inom en kommun upphandlar mer isolerade vertikala lösningar för varje tillämpningsområde. Det kan innebära stora fördelar för NB-IoT baserade lösningar. För Stadnätsoperatörerna är fungerande samarbete inom kommunen med ett helhetsperspektiv av stor vikt för att bli framgångsrik.

2017-08-21 Tommy Ytterström

10 tips till framgångsrik projektledning

I många organisationer har det blivit vardag att projekt försenas och inte lyckas leverera de förväntade resultaten. För att bryta det mönstret så har både projektägare och projektledare viktiga roller att spela. Om du lägger lite extra fokus på de här punkterna så kommer du ha större sannolikhet att bli ihågkommen som en framgångsrik projektledare.

 • Gemensam bild. Säkerställ att alla involverade delar samma förväntningar låt alla vara med och visualisera målbilden för projektet. Detta är extra viktigt om projektet drivs agilt. Projektägaren och du som projektledare ska tillsammans skapa ett projektdirektiv som tydliggör vad projektet ska leverera och inom vilka ramar (tid, budget, mm).
 • Undvik scrope-creep. Scopet får inte ändras och utökas under projektets gång, utan att konsekvenserna först blir utredda och hanterade. Om det finns önskemål om att ändra scopet, kräv att först få utreda effekterna på tidsplanen, resursbehovet, mm och få scopeändringen beslutad i din styrgrupp på ett kontrollerat sätt.
 • Planera. Själva planeringsaktiviteten har ett stort värde i sig. Ni diskuterar gemensamt igenom projektets aktiviteter, tidsplan, mm och får en enad bild av vad projektet ska leverera och hur prioriteringar ska göras. Det skapar en grund för projektet att luta sig mot och en förutsättning för att snabbt kunna agera vid förändrade förutsättningar.
 • Utöva ledarskap. Projektdeltagare är inte bara ”resurser”, de är medarbetare och ditt ledarskap är en viktig faktor för att få ett projekt att leverera. Lära känna dina projektdeltagare; vad driver dem, vad ser de för utvecklingsmöjligheter genom projektet, hur är deras arbetssituation? Se till att det finns energi och passion i projektet. Som vanligt i ledarskap så är det handlingar och inte ord som vägleder; önskar du passion och intresse för projektets mål så måste du visa att du själv är passionerad av projektets mål och innehåll.
 • Kommunicera mycket. Och se till att alla berörda tas med. Agilt drivna projekt kräver extra tät uppföljning och mycket informationsdelning. Använd accepterade kommunikationskanaler och säkerställ att informationen når fram. När Project Management Institute (PMI) studerade hur kommunikation påverkade projektresultat så kunde de konstatera att projekt med effektiv kommunikation nådde projektmålen mer än 50% oftare jämfört med de projekt som hade en undermålig kommunikation. Kommunicera t.ex. på fikamöten, frukostmöten, personliga veckobrev, intranät, etc.
 • Håll koll på riskerna. Träna på att bli duktig på att göra riskanalyser, t.ex. enligt FMEA-metoden och arbeta aktivt med risk-reducerande åtgärder. Undvik misstaget att göra riskanalysen för sakens skull och låta den bli en skrivbordsprodukt. Genom att lägga tankekraft bakom riskanalysen, så kan kostsamma konsekvenser undvikas.
 • Undvik onödig administration. Skapa inte dokument och material bara för att, utan var pragmatisk och avgör hur de hjälper dig att leverera projektet med hög kvalitet och låg risk. Att ha ordning och reda på den dokumentation som skapar värde är desto viktigare; alla ska kunna hitta rätt information vid rätt tidpunkt utan tidsslöserier och missförstånd.
 • Lös problem. Det uppstår alltid utmaningar och hinder på vägen; se till att lösa dem så fort som möjligt för att undvika onödiga stopp. Tänk på projektet som Toyota-fabriken där hela produktionslinan stannar om något problem upptäcks. Analysera snabbt problemet, lös det och låt projektet fortsätta.
 • Behåll fokus. Driv inte fler projekt parallellt än vad som är möjligt för organisationen att hålla fokus på och följa upp. Ställtiden som det tar för medarbetarna att byta mellan projekt hålls nere och styrgrupper och chefer har möjlighet att aktivt följa upp och hjälpa projekt framåt, samt prioritera mellan olika initiativ.
 • Lär för framtiden. Låt erfarenheter och lärdomar från ditt projekt bli en del i organisationens strukturkapital. Finns det bra exempel eller mallar att spara för framtida projekt så är det välinvesterad tid att säkerställa att dessa tas om hand. Presentera och dela med dig till andra på mer eller mindre strukturerade sätt, t.ex. på interna frukostpresentationer.

De här punkterna baseras på våra erfarenheter utifrån vad som skiljer framgångsrika projekt från de som inte levererar. Vi har bred erfarenhet av projektledning inom olika typer av verksamheter och projektkaraktär, t.ex. affärsprojekt, verksamhetsutvecklingsprojekt, IT-projekt och produktutvecklingsprojekt.

/Mikael Augustsson

Ledarskap för innovation och välmående

Många företag, organisationer samt enskilda ledare och projektledare söker lösningar för att skapa innovation och kreativitet i samspel med välmående. I detta inlägg delar jag med mig av mina erfarenheter och framförallt systematik för att skapa framgångsrika verksamheter som präglas av innovation, kreativitet och välmående.
Jag har en tydlig tro att det är genom systematiskt och uthålligt arbete som framgång skapas. Det går inte att gena sig fram till snabba resultat. Mitt systematiska ledarskap för framgång delar jag in i sex områden.

Vision
En vision är grunden för framgång, utan vision är min uppfattning att det är väldigt svårt att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och framgångsrika verksamheter. Det inses ännu mer om visionen ska bidra till:
• Få människor i rörelse
• Uppmuntra organisationen att finna nya lösningar och frångå gamla invanda lösningar och mönster
• Bryta upp de dagliga rutinerna
• Hjälpa de anställda till mer kreativitet och motivera dem att öka insatsen och samarbeta mer för att förbättra verksamheten
En vision behövs på alla nivåer, företagsnivå, avdelningsnivå, teamet, projektet och för mig som individ.
Visionen ska hela tiden i vardagen prägla ditt ledarskap. Relatera till visionen i aktiviteter och projekt, i målprocess och måluppföljning samt i utvecklingssamtal.

Strategi
Utan långsiktighet och tydlig strategi är det väldigt svårt att som ledare följa en röd tråd och kunna styra val av prioriterade aktiviteter. En strategi är en analys av det utåtriktade och de inre förutsättningarna för bästa väg för hållbar framgång. Strategin samspelar både hårda och mjuka perspektiv och ger dig som ledare en möjlighet att beskriva en naturlig förändringsresa tillsammans med dina medarbetare, Strategi behövs precis som en vision på företagsnivå, avdelningsnivå, teamet, projektet och för mig som individ. Strategiprocessen är lika med din naturliga förändringsresa.

Passion och engagemang
Vi har samtalat om grundstenar för framgångsrikt ledarskap. Till dessa grundstenar hör också passion och engagemang:
• Brinna för det man gör
• Professionell viljestyrka
• Katalysera engagemang till kraftfull strävan efter en tydlig och övertygad vision
• Stimulera till högre prestationsnivåer
• Grunden för att inspirera

Som ledare bör du ständigt ställa dig frågorna:
• Gillar jag det här?
• Hur upplevs jag?
Så fort du är tveksam kommer du ha svårt att driva verksamheten till nästa steg. Oavsett hur duktig du är som ledare kommer det att vara svårt att nå framgång om inte engagemanget finns.

Nyfikenhet
Kreativitet och innovation skapas genom att vara nyfiken i perspektiven kund, individ och samhälle. Det måste finnas ett genuint intresse för kunder, deras situation och utmaningar, för samhällets utveckling och utmaningar, för kollegors och medarbetares intressen och behov.

Nyfikenheten bidrar att utveckla goda idéer till goda hållbara lösningar för våra kunder. Öppenhet för nya influenser, älska att lära sig nya saker och ta till sig nya trender samt reflektera över samhällsutvecklingen är av vikt, Genom att vara nyfiken och se olika perspektiv och infallsvinklar kan du som ledare leverera över det förväntade. Nyfikenhet bör prägla din vardagliga kommunikation, dina möten och workshops och ditt strategi- och planarbete.

Processer och arbetssätt
För att du som ledare ska ha hög genomförandeförmåga över tid behöver du:
• Plattform för strukturkapital
• Styrning, uppföljning och korrigering

Genom att skapa systematiska processer för verksamhet/affär, planering, rekrytering, kompetensutveckling, styrning och uppföljning, har du möjlighet att kunna skapa en miljö för kreativitet, innovation, reflektion och välmående. Du kan som ledare skafffa tid och du upplever att du ligger steget före.

Förhållningssätt
Nedan ger jag ett antal perspektiv i förhållningssätt som bidrar till kreativitet, innovation och välmående:

 • Självbestämmande. Kreativitet kräver motivation. Ge självbestämmande till organisation och medarbetarare över sin tid och sina metoder.
 • Gruppens dynamik: Kreativitet är kombination av redan befintlig kunskap till ny kunskap. Skapa team med rätt personalsammansättning samt partners och nätverk för kreativt samarbete.
 • Många idéer. De många misslyckade idéerna som bär de enstaka lyckade. Stimulera till många idéer och uppmuntra en kultur där även misslyckade idéer är välkomna.
 • Mod – våga misslyckas. Misslyckade idéer är förutsättningen för lyckade idéer. Våga satsa på en idé för att ta steget som krävs för att utforska om den är lyckad eller misslyckad. Du måste våga för att vinna.
  Utforska det möjliga först. Det är så lätt att hämma det kreativa tänkandet med praktiska begränsningar. Tona initialt ned de praktiska begränsningarna, låt dig endast begränsas av fysikens lagar. Låt realiseringen av idén komma sedan.
 • Insikt och kunskap om ett behov eller problem. Kreativitet börjar alltid med en utmaning. Utmaningen är att tillfredsställa ett behov eller lösa ett problem. Utmana din organisation och dina medarbetare med rätt frågeställningar.
 • Individens drivkraft: En idé uppstår alltid i en enskild människas huvud och den starkaste individuella förutsättningen för kreativitet är inre motivation. Tillvara ta individens drivkraft, matcha kompetens och intresse mot uppgiften. Uppmuntra kreativa initiativ
 • Trivas i varandras närhet: Glädje, värme och trivsamt

/Tommy

Digitalisering

Ett av de vanligast förekommande begreppen som vi stöter på i våra kunddialoger är Digitalisering. Jag tycker att det är naturligt och positivt att det pågår ett intensivt funderande och arbete i regionens företag och myndigheter med att förändra verksamhet och organisation utifrån de nya förutsättningar som digitalisering innebär. Digitaliseringsbegreppet uppfattas väldigt olika av personer, företag och myndigheter men alla förstår att det har betydelse för den egna verksamheten och möjligheten att konkurrera i framtiden.  Digitaliseringen anses av många som den mest samhällsomvälvande förändringsprocessen sedan industrialiseringen.
Analysföretagen Ipsus gjorde en intressant undersökning om digitalisering som visade att:

 • 40 % av företagen saknar en strategi eller plan för digitalisering
 • 53 % är tveksamma till att en sådan strategi behövs
 • 76 % av näringslivschefer ser digitaliseringen som en möjlighet snarare än ett hot (3 procent) för företaget

Digitalisering skapar stora möjligheter

Jag tycker att undersökningen visar att många företag och organisationer har förstått betydelsen av digitalisering vilket är positivt. Det är också positivt att en stor majoritet ser digitaliseringen som en möjlighet vilket skapar goda förutsättningar för att också lyckas att ta tillvara på denna möjlighet. Utifrån denna insikt behöver företagen nu förstå och agera för att förbereda organisationen och gå till handling. Möjligheter som vi ser med digitalisering innefattar:

 • Nya kundupplevelser
 • Ökad träffsäkerhet i erbjudande och målgrupp
 • Nya affärsmodeller
 • Snabbare och effektivare utveckling
 • Effektivisering i verksamhet och produktion
 • Nya informationsbaserade tjänster
 • Nya samarbeten
 • Enkelt tillträda till globala marknader och nya kunder

Att verkligen arbeta igenom och tillsammans i ledningsgrupper och verksamheter fundera kring digitaliseringens möjligheter är väldigt viktigt. Vår erfarenhet är att kunskapen och medvetenheten kan öka väldigt snabbt genom att adressera och jobba igenom vad digitaliseringen innebär för företaget. Som vi konstaterade är medvetenheten stor i företagen, 70 % av svenska företag vet att de borde digitaliseras med bara 17% vet hur. Detta i kombination med att uppskattningsvis två tredjedelar av alla IT projekt misslyckas skapar stora utmaningar i transformationen.

Digitaliseringen är horisontell

Alltför ofta upplever vi ett för snävt begrepp eller synsätt kring digitalisering. Exempelvis genom att tro att det centrala med digitalisering är att kunderna själv ska köpa och administrera sina tjänster på nätet eller att produktionsprocessen ska automatiseras. Men genom ökad kunskap kan företaget förstå att digitalisering inte är ett snävt begrepp utan att digitaliseringen är horisontell och påverkar alla företag, myndigheter, områden och verksamheter. Detta innebär att för att förstå och tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver företaget ta ett brett perspektiv.  Att tänka med HUR-fokus i flera perspektiv såsom kompetens, arbetssätt, ledarskap, kund, varumärke, kanaler, affärsmodell, information, tjänster och system är avgörande för att lyckas med digitaliseringen.  I arbetet är det också viktigt att genomföra en gedigen internanalys för att få en realistisk bild av var verksamheten befinner sig idag då det är avgörande för det fortsatta arbetet.

Att lyckas med digitaliseringen

För att lyckas i den digitala transformationen anser vi att företag och organisationer behöver

 • Öka kunskapen om vad digitalisering är och vilka möjligheter som skapas
 • Skapa en nyfikenhet och omvärldsanalys för att kontinuerligt förstå kunder och omvärld
 • Utveckla ledarskapet och viljan för att driva och genomföra snabb förändring
 • Införa en digital affärs-och verksamhetsstyrning
 • Påbörja kompetensresan för att utveckla kunskap inom områden som är centrala för digitaliseringen
 • Förstå och välj tjänster eller områden att fokusera på. Utveckla möjligheterna genom digitalisering för valda tjänster med fokus på kundupplevelse över hela kundlivscykeln
 • Skapa förutsättningar för att agilt utveckla tjänster med korta produktlivscykler

Därför uppmanar vi företag och organisationer, små som stora, att under 2017 fokusera på Digitalisering av verksamheten. Ett första lämpligt steg är att integrera digitaliseringen i företags- och verksamhetsstrategier samt befintliga planer och roadmap. Detta då det är viktigt att digitaliseringen inte hanteras separat från centrala områden som kund, affär, ledarskap eller produktion.

/Markus

Forskning och tillväxt

För någon vecka sedan var vi på Pro&Pro med som partner på regionens stora forskningskonferens, Science & Innovation Day. Det är mycket spännande att vara med och ta del av nya teknologier och forskningssatsningar som genomförs. Vi på Pro&Pro har förmånen att arbeta med flera av regionens stora forskningsprojekt.

Att forskning och utveckling är avgörande för tillväxt är de flesta överens om. KK stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft, har undersökt detta och kan visa på ett tydligt samband mellan utbildning, forskning och tillväxt. Undersökningen visar även att en högutbildad är tre gånger så produktiv för ett företag och att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001–2010 har skett tack vare högre andel högutbildade.

SCB publicerar regelbundet statistik över forskning och utveckling. Denna statistik visar tyvärr att mellersta Norrland satsningar på forskning och utveckling uppgår till blygsamma 1.0 % av BNP (Regional innovationsstatistik i Sverige 2013, SCB). Detta kan jämföras med närliggande regioner som Gävleborg (1,39 %), Västerbotten (3,9 %) eller Uppsala (5,8 %). För Sverige är siffran 3,3 %. Detta kan också relateras till EU:s målsättning för Sverige på att 4 % av BNP 2020 ska satsas på forskning och utveckling. SCB:s statistik baseras på att universitet och företag genom enkäter redovisar sina forsknings- och utvecklingskostnader. Det är rimligt att anta att universitet generellt är bättre på att redovisa dessa kostnader än företagen. FoU kostnaderna redovisas också på det län där företaget har sitt säte, vilket innebär att flera av de större företagen i Norrlands med säte i Stockholm så redovisas deras FoU satsningar i Stockholm oavsett om en del av det faktiska arbetet genomförs i andra län.

En naturlig förklaring till statiken är att stora universitet och sjukhus är lokaliserade i de regioner med stora FoU satsningar. En annan skillnad är att i Västerbotten och Uppsala ligger tyngdpunkten på forskningen på universitet och högskola medan forskning och utveckling i större utsträckning genomförs av företag i Mellersta Norrland. Men även innovationskulturen är avgörande. Det är en viktigt att öka forskningssatsningarna och lyckas med kommersialiseringen i regionens företag. Det är också av avgörande betydelse att öka andelen medarbetare och ledare i företagen och organisationerna som har en universitets- eller forskningsutbildning. Dessa personer har troligtvis relationer med universitet och har också ett intresse för akademi och forskning.

Storstadsregionerna har historiskt en hög andel högutbildade tack vare stora universitet och den inflyttning av högutbildad arbetskraft som pågått under en lång period. En intressant observation är att det i Norrland de senaste femton åren skett en kraftig ökning av andelen högutbildade i näringslivet, delvis tack vare att de norrländska universiteten vuxit samt att flera norrländska städer har blivit bättre på att attrahera högutbildade från södra Sverige och även utlandet. Exempelvis har andelen högutbildade mellan 2001 och 2010 i Sundsvall ökat med 26 %, i Hudiksvall med 30 % och i Luleå med hela 40 % medan ökningen i Malmö under samma period uppgått till 23 %.

Att företagen inser betydelsen av forskning och utveckling är centralt för en långsiktig tillväxt och utveckling. Om näringslivet kommunicerar till studenter att forskningsutbildning är viktig så kan de också bidra till intresset för utveckling och forskning.

Jag upplever att många känner att det är svårt och komplicerat med forskning men det behöver det inte alls vara, alla kan bidra genom att i sina verksamheter fundera kring förbättringar och kontinuerligt vara nyfiken för att förstå nya möjligheter som ny teknik skapar. Det finns goda förutsättning att ta tillvara dessa idéer och den finns även möjligheter till finansiering från ett stort antal fonder och stiftelser. Vi har alla en viktig roll att öka kunskap och medvetenhet om betydelsen av forskning och utveckling för att uppmuntra till utveckling av nya tjänster och produkter.

Vi på Pro&Pro upplever ett ökat intresse hos såväl företag som kommuner och offentliga verksamheter för såväl forskning som utveckling av nya innovationer i befintliga eller nya företag. Det är jätteroligt att medvetenheten om detta verkar öka alltmer i de norrländska kommunerna vilket är positivt inför framtiden. Även i mindre kommuner finns förutsättningar till samverkan med forskare vilket kan bidra till ökad forskning och utveckling i både företag och offentliga verksamheter.

Det är därför extra spännande att få arbeta med företag som är har sitt ursprung i forskningsprojektet och satsningar. Det finns en mycket stor potential att kunna ta tillvara på de forskningsresultat som skapas i på universiteten och företagen och kommersialisera dessa till lönsamma produkter och företag. Att hjälpa innovationsföretag i sin utveckling är något vi brinner för då det skapar positiva effekter i hela samhället samt innebär intressanta och spännande arbetsuppgifter.

Det vore kul om vi om tio år kan se att Norrland är ledande inom forsknings- och utvecklingssatsningar. Med utgångspunkt i basindustrin och den transformation som pågår genom hållbar energi, digitalisering och internet of things finns förutsättningar för kraftigt ökad forskning i Norrlands näringsliv.

 

Ledarskap på distans och millennials

Pro&Pro har undersökt hur regionens företag och organisationer ser på ledarskap på distans och millennials. Undersökningen har genomförts av Linnéa Lindström, Internship juniorkonsult sommaren 2016 vid Pro&Pro. Litteratur, artiklar och forskning inom områdena ledarskap på distans och millennials har jämförts med hur det ser ut i regionen idag. Resultaten visas i nedan artikel, ” Utmaningar med ledarskap på distans och millennials”.

millenials-remote-managment-300

Hela artikeln (4 sidor)

Analysen sätter igång frågor och reflektioner inom en rad områden, affärsmodellen för en anställning, utveckling av ett ledarskap och medarbetarskap som passar för att leda och arbeta på distans samt möjligheter till karriärutveckling mellan branscherna i regionen. Slutsatsen av analysen är att regionens arbetsliv påverkas väsentligt av områdena ledarskap på distans och att attrahera millennials.

Affärsmodell för anställning

Millennials har drivkrafter som flexibilitet, balans mellan fritid och arbete, samhällsansvar, ekonomiska fördelar, högre syfte och stora möjligheter till utveckling. Dessa drivkrafter tillsammans med ett tydligare entreprenörskap gör att mycket talar för att framtidens affärsmodell mer blir frilansinriktad, en kontaktanställning och där den anställde är en egenföretagare. Som egenföretagare ges större möjligheter till att själv planera sitt arbetsliv beroende på faser i livet, flexibilitet i tid och arbetsställe, bestämma över sin kompetensutveckling genom att inte vara beroende av att få en utbildning godkänd av arbetsgivaren, men också att kunna själv sitta vid ratten och kunna påverka ur sina egna värderingar. Som individ kan jag då också bestämma om jag vill använda tid och pengar till samhällsengagemang. För arbetsgivaren underlättar också en kontraktsanställning genom att kunna göra förändringar och skaffa den kompetens som behövs för tillfället och inte minst den energi och passion som behövs för tillfället. Frågan blir såklart hur man kan skapa en gemenskap där de flesta är frilansare. Kravet ökar på företagens vision, värderingar och syfte.

Distansperspektivet i ledar- och medarbetarutveckling

Ledarskap på distans, d.v.s. att ledare och medarbetare inte fysiskt finns på samma ställe ökar väsentligt och är en naturlig komponent i ledar- och medarbetarutveckling. Projekt blir också mer och mer distribuerade. I undersökningen kommer det fram att ledarskap på plats och ledarskap på distans är två helt olika saker. Detta betyder att framtidens ledarutveckling men även medarbetarutveckling måste innehålla distansperspektivet och vid rekrytering av ledare bör ta hänsyn till förmågan att leda på distans.

Behov av ökade möjligheter till karriärutveckling

För att regionen ska kunna behålla millennials som drivs mycket av omväxling och karriärutveckling behövs från företag och organisationer en vidgad syn i rekrytering och karriärutveckling. En öppen inställning och förståelse för att befintliga medarbetare önskar byta och hitta nya områden, men också se möjligheter i att rekrytera från andra branscher. Med ett sådant synsätt ges möjligheter till ett mer flexibelt och framåtriktat arbetsliv och ökad möjlighet för utveckling av regionen

För dig som önskar fördjupa dig i litteratur finns följande litteraturtips:

 • Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage the Millennials, Bruce Tulgan
 • The distance Manager, Fisher
 • Att leda på distans, Nordengren och Olsson
 • Success for the Global Manager, Dalton, Ernst, Deal, Leslie

Nu lanserar vi Probloggen

Nu lanserar vi vår Problogg. Här delar vi våra tankar, reflektioner och erfarenheter från näringsliv, samhälle och utveckling. Genom Probloggen vill vi tillsammans med er dela med oss men även få tankar och kommentarer från dig.

Följ vår blogg för att inspireras, få ny kunskap och nya perspektiv.

Arkiv

0 kommentarer

Pin It on Pinterest