Examensarbete

Vi söker ambitiösa studenter till examensarbeten inom beslutsteori, digitalisering, optimering och strategi, Master nivå, 30 hp.

Om våra examensarbeten

Vi har beskrivit fyra examensarbeten inom framtidsområden som Artificiell Intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, beslutteori, innovationsledning, optimering och strategisk analys.

Men självklart har du som student tankar på områden du brinner för och vad du skulle vilja lära dig mer om. Kanske är det framtidens mobila möjlighet med 5G, hur Artificiell intelligens kan utveckla ett område, fördjupning i elbilens marknadsintroduktion, nya hållbara material, frågeställningar för autonoma fordon, eller hur ett företag kan ta sin innovationskraft till nästa steg.

Det finns så många intressanta framtidsfrågor och vi är ett företag som drivs att förstå och påverka framtiden. Varmt välkommen att kontakta oss för att samtala kring dina tankar.

Kontakt: Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se, 070 – 673 72 00

Exempelområden

Artificiell intelligens

Digitalisering

Hållbar energi

Perspektiv

Affärsmodellering

Beslutsteori

Innovationsledning

Optimering

Strategisk analys

Summering av våra examensarbeten

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Pro&Pro och bygga relationer för framtiden med en möjlighet till anställning och karriär.

Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations

Bakgrund
De globala målen på minskade utsläpp av koldioxid och en allmän miljötrend driver nu på elektrifieringen av bilindustrin. I Sverige såldes under 2016 ca 14 000 elbilar vilket motsvarar ca 3,5% av alla sålda bilar. Motsvarande siffra i Norge var närmare 30%. Under de kommande åren förväntas försäljningen att öka kraftigt och om trenden håller i sig så kommer nästan alla bilar som säljs i Sverige om 20 år att vara elbilar. Denna omställning ställer nya krav på distributionsnätet som skall försörja den framväxande volymen av laddningsstationer som behövs. Att bygga detta distributionsnät på ett optimalt sätt kräver att man tar hänsyn till en mängd olika parametrar. Volym av bilar, transportsätt/trender, parkeringsytor, kostnader för utbyggnad av nätet i allt från att gräva till att dimensionerna kablar. Till detta kommer sedan teknikutveckling som t ex lagring av energi i själva laddningsstationen.

Uppgift
Utifrån de prognoser som finns för antalet elbilar och olika scenarion kopplat till trender inom transporter som tillsammans ger laddningsbehovet skapa en matematisk modell som kan användas för att ekonomiskt optimera distributionsnät och energilagringsfunktionalitet i laddningsstationer för att stödja behovet av laddning.

Antal studenter
1 till 2 studenter.

Kontaktperson
Robert Tjernström, robert.tjernstrom@proandpro.se, 070 – 594 38 88

Changing Customer relationships of established market players caused by Disruptive value offerings within the Energy Industry

Bakgrund
Energimarknaden står inför många disruptiva marknadsförändringar med potential att påverka utvecklingen av alla aktörers verksamheter, affärer och kundrelationer. Några av dessa marknadstrender är:

  • Prosumtion – konsumenter som producerar egen energ
  • Energilagring
  • Digitalisering, AI och IoT
  • Transparens och engagemang
  • Elmarknadshubben – Ett centralt IT system som syftar att skapa möjligheter för nya värdeerbjudanden
  • Tjänstefiering

Dessa trender har alla individuell potential att drastiskt skapa osäkerhet i energiföretagens framtida kundrelationer och kollektivt är osäkerheterna betydligt större.
Inom energimarknaden så är kundlojalitet en drivande faktor i leverantörsval, men när framtidens energimarknad uppmuntrar engagerade konsumtionsbeteenden, aktiva leverantörsval och nya tjänster riskerar etablerade marknadsaktörer att förlora sina starkaste konkurrensfördelar.

Uppgift
Genomföra en scenarioanalys av energiföretagens framtida kundrelation som baseras på en kvalificerad nuläges- och omvärldsanalys av energimarknaden, med fokus på kundrelationer. I uppgiften ingår även att ge förslag på strategiska utvecklingsmöjligheter med grund i forskning och case från jämförbara utmaningar i andra branscher för de identifierade scenariona. Studien avgränsas till elhandelsföretag i Sverige.

Antal studenter
1 till 2 studenter.

Kontaktperson
Daniel Adelander, daniel.adelander@proandpro.se, 073 – 987 21 81

Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector

Bakgrund
Samhällets resurser är begränsade och prioriteringar måste därför göras för att säkerställa att resurserna används på ett optimalt sätt.
All verksamhet i offentlig sektor bidrar i någon form till samhällets utveckling, samtidigt som den kan medverka till att minska gemensamma kostnader. Därför är möjligheten att beräkna nuvarande och framtida värden en intressant fråga inför beslut som kan få stor påverkan.
Politiker och andra beslutsfattare har ofta begränsat med kvantifierade underlag inför sådana beslut, eftersom samhällsnyttor är komplexa att beräkna. Exempelvis har tid som vi kan spendera med familj och vänner istället för att sitta fast i trafikköer ett värde och en ren miljö och god hälsa likaså.
Det finns behov av kalkylmetoder och modeller för att göra trovärdiga och relevanta samhällsekonomiska beräkningar. Sådana modeller bör inbegripa de relevanta effekter som påverkar alla medborgare i samhället. Förutom rent ekonomiska effekter ska sociala konsekvenser och miljöeffekter inkluderas.

Uppgift
Frågeställningen omfattar att identifiera parametrar, kalkylvärden och beräkningsmetoder för att skapa en nyttoanalysmodell för offentliga tjänster. Lämpligen väljs ett eller flera specifika tjänsteområden ut (t.ex. tjänst för bygglov, tjänst för omsorg, eller tjänst för idrott/kultur, etc.)

Utgångspunkten kan vara befintliga analysmodeller och genom jämförande studier identifiera möjliga förbättringsförslag. För att ta fram relevanta kalkylvärden kan olika värderingsmetoder användas, t.ex. verkliga eller experimentella studier. Arbetet ska resultera i en analysmodell för valt tjänsteområde och sedan appliceras i en konkret fallstudie.

Antal studenter
1 till 2 studenter.

Kontaktperson
Mikael Augustsson, mikael.augustsson@proandpro.se, 073 – 600 43 78

New business models for sustainable development within Information Driven Business

Bakgrund
Dagens snabba teknologiutveckling möjliggör många nya möjligheter inom digitalisering. Utvecklingstakten är mycket hög inom Artificiell Intelligens, Big Data och Internet of Things samtidigt som många företag och organisationer har stor tillgång på information. Tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara och motor samt såväl näringsliv som det offentliga inkluderas. Området har många förutsättningar att stödja ett hållbarare samhälle. Ekologiskt genom att använda information för smartare miljölösningar, socialt genom nya välfärdslösningar men också att förnyas organisationskulturer samt ekonomiskt genom utveckling av nya affärer och nya affärsmodeller. Begreppet ”Information Driven Business” har börjat att användas.
För att stödja utvecklingen behövs nya affärsmodeller framtagna utifrån en kvalificerad strategisk analys. Sådana affärsmodeller måste förutom rent ekonomiska effekter inkludera sociala konsekvenser och miljöeffekter.

Uppgift
Genomföra en kvalificerad strategisk analys för att identifiera framgångsrik introduktion av tjänster och produkter baserat på information som råvara. Den strategiska analysen ska leda till att identifiera och bedöma nya affärsmodeller. I uppgiften ingår att studera relevant forskning och case. För genomförande av examensarbetet ses att ett tillämpningsområde väljs inom ett verksamhetsområde kopplat till ett företag eller en offentlig organisation.

Antal studenter
1 till 2 studenter.

Kontaktperson
Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se, 070 – 673 72 00

Vem söker vi?

  • Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktning på besluts- och riskteori, industriell marknadsföring, innovationsledning, optimering, statistik, strategi och styrning eller motsvarande.
  • Civilingenjörsutbildning Teknisk fysik, Teknisk matematik, Teknisk design, Datateknik, Elektroteknik, Medieteknik, System i teknik och samhället och Informationsteknik med inriktningar som kvalitetsutveckling, management, industriell ekonomi, innovation och produktutveckling eller motsvarande.

Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift.

Rekryteringsprocess

Skicka personligt brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se, mobil 070 673 72 00.

Pin It on Pinterest