Pro&Pro, examensarbeten Master nivå, 30 hp

Nu söker vi ambitiösa studenter till fyra examensarbeten inom strategi, scenarioanalys, affärs- och marknadsanalys, beslutsteori, optimering och Business Process Management, Master nivå, 30 hp

Summering av examensarbeten

• Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations
• Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector
• Optimization of business model related to customer relation and development of strategy model for successful implementation of Business Process Management
• Scenario analysis regarding GoTo market for replacing plastic material with fiber based material, paper with characteristics of plastic

Business optimization of future distribution network supporting the large development of Electric Vehicle and the need for charging stations

Bakgrund

De globala målen på minskade utsläpp av koldioxid och en allmän miljötrend driver nu på elektrifieringen av bilindustrin. I Sverige såldes under 2016 ca 14 000 elbilar vilket motsvarar ca 3,5% av alla sålda bilar. Motsvarande siffra i Norge var närmare 30%. Under de kommande åren förväntas försäljningen att öka kraftigt och om trenden håller i sig så kommer nästan alla bilar som säljs i Sverige om 20 år att vara elbilar. Denna omställning ställer nya krav på distributionsnätet som skall försörja den framväxande volymen av laddningsstationer som behövs. Att bygga detta distributionsnät på ett optimalt sätt kräver att man tar hänsyn till en mängd olika parametrar. Volym av bilar, transportsätt/trender, parkeringsytor, kostnader för utbyggnad av nätet i allt från att gräva till att dimensionerna kablar. Till detta kommer sedan teknikutveckling som t ex lagring av energi i själva laddningsstationen.

Uppgift

Utifrån de prognoser som finns för antalet elbilar och olika scenarion kopplat till trender inom transporter som tillsammans ger laddningsbehovet skapa en matematisk modell som kan användas för att ekonomiskt optimera distributionsnät och energilagringsfunktionalitet i laddningsstationer för att stödja behovet av laddning.

Antal studenter

1 till 2 studenter.

Kontaktperson

Robert Tjernström, robert.tjernstrom@proandpro.se, 070 594 38 88

Scenario analyse regarding GoTo market for replacing platic material with fiber based material, paper with characteristics of plastic

Bakgrund

Forskningen kring att skapa papper med plastegenskaper börjar nu nå tidpunkten där kommersiella produkter kan börja utvecklas och introduceras på marknaden. Produkter från forskningen har alltid en tuff utmaning att hitta vägen till en framgångsrik introduktion på marknaden. I detta fall med papper med plastliknande egenskaper handlar det om att substitut ska introduceras framgångsrikt på marknaden. Vilka kundbehov och marknader är lämpliga att starta med? Finns det politiska beslut och lagar som gynnar vissa områden? Hur ser barriärer ut för olika marknader?

Uppgift

Genomför en scenarioanalys för intrduktion av produkter av papper med plastegenskaper. Bedöm olika faktorer som påverkar och ge en rekommendation på GoTo market. Studera forskning och case från andra likande introduktioner av substitut och bedöm vad som kan vara framgångsrikt. Scenarion kan beskrivas utifrån vissa fördelekar för plasten, t ex ersättningsmaterial är 30 % sämre tekniskt, hur blir då scenariot. Vidare är systemnivån intressant att analysera, vilka fördelar eller nackdelar kan komma från logistik, återvinning o.d.

Antal studenter

1 till 2 studenter.

Kontaktperson

Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se, 070 673 72 00

Optimisation of business model related to customer relation and
development of strategy model for successful implementation of Business Process Management

Bakgrund

Många företag och organisationer ser värdet av en processorientering för att åstadkomma ökat kundfokus och ökad effektivitet. Business Process Management (BPM) är en disciplin som innebär en kombination av modellering, automation, utförande, kontroll, mätning och optimering av affärsaktivitetsflöden. Business Process Management (BPM) ska stödja att verksamheten levererar rätt varor och tjänster som möter efterfrågan ur kundernas perspektiv rörande behov och preferenser. För ett företag eller en organisation är det en stor transformation i fråga om ledning, styrning, organisation, kompetens och arbetssätt samt en mycket stor investering i IT system och verktyg samt ett antal stora projekt och leverantörsrelationer. Det innebär att det är viktigt med en genomarbetad strategi för att transformationen ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Varje företag och organisation måste själv göra sin analys av nuläge och strategi, men skulle det kunna finnas en strategimodell som stödjer att på ett snabbt och effektivt sätt kunna ta fram den specifika strategin för ett företag eller organisation. Strategiska perspektiv att beakta är vilken ordning ska olika initiativ göras, vilka processer bör man inleda med, kompetens för att lyckas i planering utveckling och förvaltning, ledning och styrning och styrning, förändrad kultur, organisation, kundkunskap, leverantörsrelationer, teknikval etc.

Uppgift

Utifrån att studera och skaffa kunskap från ett antal implementationer av BPM i företag organisationer samt ta del relevant forskning inom området, utveckla en strategisk modell som hjälper företag och organisationer att utifrån sitt nuläge i olika områden och perspektiv, hitta ”bästa vägen” till framgångsrik transformation till en processorientering och Business Process Management.

Antal studenter

1 till 2 studenter.

Kontaktperson

Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se, 070 673 72 00

Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector

Bakgrund

Samhällets resurser är begränsade och prioriteringar måste därför göras för att säkerställa att resurserna används på ett optimalt sätt.
All verksamhet i offentlig sektor bidrar i någon form till samhällets utveckling, samtidigt som den kan medverka till att minska gemensamma kostnader. Därför är möjligheten att beräkna nuvarande och framtida värden en intressant fråga inför beslut som kan få stor påverkan.
Politiker och andra beslutsfattare har ofta begränsat med kvantifierade underlag inför sådana beslut, eftersom samhällsnyttor är komplexa att beräkna. Exempelvis har tid som vi kan spendera med familj och vänner istället för att sitta fast i trafikköer ett värde och en ren miljö och god hälsa likaså.
Det finns behov av kalkylmetoder och modeller för att göra trovärdiga och relevanta samhällsekonomiska beräkningar. Sådana modeller bör inbegripa de relevanta effekter som påverkar alla medborgare i samhället. Förutom rent ekonomiska effekter ska sociala konsekvenser och miljöeffekter inkluderas.

Uppgift

Frågeställningen omfattar att identifiera parametrar, kalkylvärden och beräkningsmetoder för att skapa en nyttoanalysmodell för offentliga tjänster. Lämpligen väljs ett eller flera specifika tjänsteområden ut (t.ex. tjänst för bygglov, tjänst för omsorg, eller tjänst för idrott/kultur, etc.)

Utgångspunkten kan vara befintliga analysmodeller och genom jämförande studier identifiera möjliga förbättringsförslag. För att ta fram relevanta kalkylvärden kan olika värderingsmetoder användas, t.ex. verkliga eller experimentella studier. Arbetet ska resultera i en analysmodell för valt tjänsteområde och sedan appliceras i en konkret fallstudie.

Antal studenter

1 till 2 studenter.

Kontaktperson

Mikael Augustsson, mikael.augustsson@proandpro.se, 073 600 43 78

Din profil och bakgrund

Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktning på besluts- och riskteori, optimering, statistik, industriell marknadsföring, strategi och styrning eller motsvarande.
Civilingenjörsutbildning Teknisk fysik, Teknisk matematik, Teknisk design, Datateknik, Elektroteknik, Medieteknik, Informationsteknik med inriktningar som kvalitetsutveckling, management, industriell ekonomi, innovation och produktutveckling eller motsvarande.
Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift.

Kort om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna, bank och försäkring, energi, forskning och utbildning, industri, offentlig sektor och telekom, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.
Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Pro&Pro och bygga relationer för framtiden med en möjlighet till anställning och karriär.

Genomförandeperiod

Start januari 2018. Arbetet utförs huvudsak på Pro&Pros kontor i Sundsvall. Visst distansarbete kan förekomma.

Ersättning examensarbete

Fast arvode som utbetalas när examensarbetet är godkänt av Pro&Pro samt berört universitet.

Ansökan

Sista ansökningsdatum 2017-10-27.
Skicka personligt brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se, mobil 070 673 72 00.

Vårt team?

Delar du våra värderingar och vill vara bli en del av vårt team, tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Tillväxterbjudande

Vi hjälper dig som driver ett mindre företag att nå nya höjder med vårt tillväxterbjudande. Erbjudandet innebär både analys och rådgivning till företaget såväl som hjälp med att praktiskt ta fram processer och material som är nödvändigt för din fortsatta utveckling.
Om du står inför utmaningar för att nå din marknadspotential och affärsplan så tveka inte att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Läs mer om erbjudandet

Pin It on Pinterest