Offentlig sektor

Den offentliga sektorn har internationellt sett ett väldig stort förtroende hos medborgarna som upplever god offentlig service och verksamhet men står likväl inför framtida utmaningar såsom en åldrande befolkning och ett ökat behov av att integrera nya medborgare. De senaste årtiondena har offentliga verksamheter upplevt allt högre grad av krav på tillgänglighet, nya tjänster och effektivare verksamhet. En stor utmaning för den offentliga sektor är att bli effektivare utan att påverka kvalitén på levererade tjänster i kombination med bibehållen trivsel bland medarbetarna. Det är därför viktigt att offentliga verksamheter kontinuerlig arbetar med ständiga förbättringar och använder de nya möjligheter som ny tekniker medför.

Offentliga organisationer påverkas i allt högre grad förändringar i omvärlden varvid det är allt viktigare att ständigt vara uppdaterad på omvärldsfaktorer såsom politik, samhällstrender, demografi, digitalisering, teknikutveckling, ekonomi, miljö och globalisering. Förändrade omvärldsfaktorer kan snabbt förändra förutsättningarna för verksamheten och pågående och planerade projekt. För att kunna möta de utmaningar som det offentliga Sverige står inför behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs under 2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

De offentliga verksamheterna utsätts kontinuerligt för granskning av medborgare, press och tillsynsmyndigheter vilket också ställer stora krav på verksamheten att ha god struktur och kontroll på organisation, verksamhetsprocesser och system.

Vi stödjer den offentliga sektor genom

Analys och rådgivning

– Omvärldsanalys
– Kund- och marknadsanalyser
– Scenarioanalyser

Projektledning

– Portföljhantering
– Projektledning
– Programledning

Strategi

– Strategiutformning och införande av handlingsplaner och roadmaps
– Strategiskt arbetssätt

Organisationsutveckling

– Ledningsgruppsutveckling
– Organisationsutveckling
– Utbildning

Verksamhetsutveckling

– Processkartläggning
– Förbättringsanalys
– Verksamhetsanalys

Tjänsteutveckling

– Utveckling av nya tjänster
– Innovationsutveckling
– Digitalisering

Referenscase

Tillsammans med en kund har vi utvecklat dess arbetsmiljö och välbefinnande. Organisationen var inne i en fas där arbetsmiljön och välbefinnandet behövde förbättras. Tillsammans med kunden gjorde vi en analys av nuläge i form av samtal med alla medarbetare och ledare som sedan kopplades till fokusområden som ledarskap, ledningsgrupp, kommunikation, kompetensutveckling, mål, processer, värderingar och förhållningssätt. En prioriterad handlingsplan utarbetades och med aktiviteter kopplade till respektive fokusområde. Efter genomfört uppdrag upplevde styrelse, ledare och medarbetare samt facklig representant en avsevärd förbättring.

Välkommen att kontakta branschansvarig
Markus Marklund
070-55 15 730
markus.marklund@proandpro.se

Pin It on Pinterest