Strategiutformning

Vi erbjuder att leda och genomföra strategiutformning för att ta nästa steg för företaget eller för en specifik affär och organisation. Vi har utvecklat en grundmodell som vi utgår från och som vi anpassar för det specifika uppdraget och enligt kundens behov och önskemål. Vårt angreppssätt bygger på ett systematiskt och iterativt arbetesätt där själva arbetet med utformningen av strategin är lika viktig som resultatet. Vi kallar arbetet en ”good to great resa” som ger naturlig förändring.  Exempel på mer fokuserade strategiska områden är; omvärldsanalys, kund- och målgrupp, försäljning, produktledning och produktplanering, tjänstepaketering och tjänsteutveckling, IT, leverantörs- och partner hantering samt rekrytering och talangutveckling.

Strategiutformning

En bra definition av strategi är: Sammanhängande handlingsmönster för att uppnå uppsatta mål. Strategin ska vara ett tillvägagångssätt för att styra ett företags resurser mot de områden som ger ”bästa” förutsättningarna för långsiktig utveckling, stabil ”hög” uthållig lönsamhet, konkurrensfördel för att säkerställa långsiktig överlevnad!

Vision, mission, affärsidé och mål

Tillsammans med våra kunder utvecklar och förtydligar vi dess organisations fundament det vill säga. vision, mission samt affärsidé. I strategiarbetet skapas en framtidsbild av företaget och verksamheten som ger kreativitet, inspiration och får människor i rörelse. Iterativt jobbar vi fram mål i olika perspektiv som styr mot framtidsbilden.

Observation

I observationsfasen arbetar vi tillsammans med kunden att hitta och sortera information av vikt. Vårt synsätt är att vara klinisk i denna fas och inte dra några snabba slutsatser där vi utgår från varumärke, marknad, kunder och målgrupper, konkurrensanalys, omvärld och trender. Resultat och viktiga parametrar för verksamhet, affär och produkt sammanställs också inom ramen för observationsfasen.

Identifiering och analys av centrala områden för framgång

 • Systematisk process central för att hamna välja rätt områden att fokusera på
 • Nödvändigt att med stor ödmjukhet ett steg tillbaka och reflektera
 • Analytisk process som måste få ta tid (viktigt att skynda långsamt)
 • Flertal iterationer
 • För framgång engagera såväl interna som externa aktörer
 • Semi-strukturerade dialoger/samtal med aktörer inom såväl som utanför företaget (medarbetare, ledare, ägare, kunder, leverantörer, partners med flera)

Strategisk analys

Vi kombinerar och anpassar lämpliga strategiska verktyg och analysstöd utifrån kundens behov. För att kunna hitta rätt strategiska vägval kombineras ett externt perspektiv (/Outside-In) med internt perspektiv (Inside-Out).

Val av strategi

Den strategiska analysen ger underlag för strategiska beslut, det vill säga hur vi bäst når vision och mål Identifiering av strategiska alternativ

 • Utvärdering av alternativ
 • Välja/välja bort

Val/beslut

Strategin har gett val av fokusområden och val av områden som prioriteras ned. Detta ger att aktiviteter som leder mot vision och mål ska sättas i centrum och prioriteras och övriga aktiviteter prioriteras ned.

Genomförande

Handlingsplanen med prioriterade aktiviteter planeras över tid och kan till exempelvis omfatta områden såsom organisation och styrning, kompetensförsörjning, produktutveckling, marknadskommunikation och arbetssätt.

Strategigenomförande

Vi erbjuder olika former av stöd att vid strategiutformning. 

 • Rådgivning och coaching
 • Leda utformningen
 • Leda och genomföra utformningen (tillsammans med kunden) 

Pin It on Pinterest