Employer Branding

För att säkerställa en positiv utveckling av företaget på en allt mer konkurrensutsatt marknad ökar betydelsen av att attrahera och behålla rätt talanger. Employer branding, som innebär att skapa en bild av den attraktiva arbetsgivaren blir därmed mycket viktigt för att lyckas som företag eller organisation. Arbetsgivarvarumärket måste byggas kontinuerligt med genomtänkt marknadsföring och positionering för att attrahera rätt talang och kompetens.

Det gäller att skapa en stark attraktionskraft gentemot de potentiella medarbetare företaget behöver för sin utveckling, ”Där vill jag jobba och dem vill jag tillhöra”. Samtidigt behöver fokus på att behålla och engagera befintliga medarbetare säkerställas, ”Jag är stolt över att jobba här”. Den tredje delen för att stärka arbetsgivarvarumärket sker genom att skapa ambassadörer i dem som tidigare arbetat inom verksamheten, ”Jag är stolt över att ha jobbat där”.

Med en tydlig och positiv uppfattning av företaget är det möjligt att attrahera och behålla, rätt personer för företaget.

Som med alla varumärken är ditt Employer brand ett löfte som du måste leva upp till. Den övergripande visionen och varumärkesbyggandet måste samspela med ditt Employer brand. Det är viktigt att det sammantagna uttrycket, internt och externt, är meningsfullt, sammanhållet och tydligt. Kultur, värderingar, prestation och processer bygger Employer brand.

Vi på Pro&Pro har tagit fram ett koncept för att utveckla ett starkt Employer brand för att därmed säkerställa att ditt företag kan attrahera och behålla rätt kompentens för verksamheten.

Vi har kompetens och erbjudanden för att utveckla följande områden inom Employer branding:

 • Rekryteringsattraktion. Det innebär att skapa attraktion som underlättar möjlighet till rätt rekrytering. Vi arbetar fram en actionplan i olika prioriterade områden utifrån en inledande nulägesanalys.
 • Studentattraktion. Det innebär att skapa attraktion bland studenter och utveckling av en rekryteringsprocess. Här fokuserar vi på kommunikation, mötessätt, praktik, Internships och examensarbeten.
 • Onboard- och traineeprogram. Detta handlar om hur nya medarbetarna introduceras på ett inspirerande och effektivt sätt och som blir en del av attraktionen. Vi utvecklar onboardprogram enligt följande process:
  • Kartläggning och omvärldsanalys. Hur gör andra? Vilka är framgångsrika? Tankar att ta med sig. INSPIRATION perspektivet
  • Definition av ambition/målbild. Vad vill vi uppnå? Hur vill vi kunderna ska uppleva de nya medarbetarna respektive vilken bild ska de ha av företaget? Hur ska de nya medarbetarna uppleva introduktionen? Vad ska ske vid olika tidpunkter? Hur vill vi använda introduktionsprogrammet i argumentation vid rekryteringar? WHY perspektivet
  • Definition av prioriterade områden i introduktionsprogrammet. Utifrån målbild, vilka områden och perspektiv är viktiga att ingå i ett introduktionsprogram, såväl i kunskapsperspektiv som perspektiv inom värderingar och förhållningssätt. WHAT perspektivet
  • Upprättande och implementering av introduktionsprogrammet. Hur ska programmet se ut? Vilka aktiviteter ingår och vad är respektive aktivitets innehåll och mål samt när i tiden ges de och av vem. Hur ska upplägget vara, ett program som går av stapeln x antal gånger per år med minst y st. alternativt ett mer individuellt program eller en kombination? Dokumentation och information/utbildning av programmet till utvald målgrupp. HOW perspektivet
 • Talant Management, hur skapa systematisk kompetensutveckling och utveckla en process som bidrar till att hitta ett samspel mellan företagets strategi och ambitioner med individens behov och utveckling. Utveckla karriärprogram för olika inriktningar som specialistutveckling, strategi och affärsutveckling samt ledarskapsutveckling.
 • Utveckling av företagskultur, program för utveckling av kultur. Företagskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.

Sammanfattningsvis erbjuder vi inom Employer branding

 • Rådgivning och coachning
 • Seminarium
 • Analys och implementering i helhet eller inom ett eller flera delområden

Kundcase

Tillsammans med ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag har vi gjort ett arbete för att stärka företaget arbetsgivarvarumärke, Employer brand, och därmed öka attraktionskraften för nya och befintliga medarbetare. Vid utveckling av arbetgivarvarumärket tar vi utgångspunkt i medarbetarlivscykeln. Employer BrandFör kunden har detta medfört ökat intresse hos potentiella nya konsulter och nöjdare medarbetare. Vi upplever ett stort intresse i Sundsvallsregionen av vårt arbetssätt med Employer branding och ser framemot flera nya projekt.

Kontakta oss

 

Pin It on Pinterest